null

Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez konsumenta.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od umowy deweloperskiej możesz odstąpić.
Istnieją dwa rodzaje postanowień, które umożliwiają odstąpienia od umowy: umowne i ustawowe. 

Umowne prawo do odstąpienia od umowy nie wynika z ustawy, lecz z umowy między tobą i deweloperem. Postanowienie co do umownego prawa odstąpienia koniecznie musi zawierać termin, w którym będziesz uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Przykład:
Zapis: Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy na piśmie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

Jeśli odstąpiłeś od umowy deweloperskiej na podstawie umownego postanowienia, powinieneś wraz z deweloperem przedstawić w banku zgodne oświadczenie o podziale środków zgromadzonych na rachunku powierniczym. Bank zwróci ci wtedy wpłacone na rachunek powierniczy środki zgodnie z oświadczeniem.

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy wynika wprost z przepisów.
Od umowy deweloperskiej możesz odstąpić w terminie 30 dni od jej podpisania, jeśli: 

  • umowa deweloperska nie zawiera koniecznych elementów, które określa ustawa deweloperska, 
  • informacje w umowie deweloperskiej nie są zgodne z prospektem informacyjnym lub załącznikami (o ile nie zostały dokonane zmiany, o których zostałeś poinformowany),
  • deweloper nie doręczył ci prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,
  • informacje z prospektu informacyjnego  i załączników są niezgodne z rzeczywistością (np. okazało się, że jest inny stan prawny nieruchomości),
  • prospekt informacyjny nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu dołączonego do ustawy deweloperskiej,

Na podstawie ustawy możesz również odstąpić od umowy w przypadku przekroczenia przez dewelopera terminu, w którym miało nastąpić przeniesienie na ciebie prawa własności do lokalu lub domu jednorodzinnego.

W takim przypadku, aby odstąpić od umowy musisz najpierw wyznaczyć deweloperowi 120 dniowy termin na przeniesienie tego prawa. Dopiero z upływem ostatniego dnia tego terminu nabędziesz prawo do odstąpienia od umowy. Zachowujesz wtedy roszczenia o zapłatę kar umownych, jeśli takie były przewidziane umową.

Odstąpienie od umowy musi być złożone w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami oraz zawierać zgodę na wykreślenie twojego roszczenia z księgi wieczystej nieruchomości, na której ma zostać wybudowany budynek. Wpis twojego roszczenia o wybudowanie, wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu lub domu jednorodzinnego został dokonany z chwilą zawarcia umowy deweloperskiej.

W przypadku skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, niedozwolone jest zastrzeganie przez dewelopera, że będzie ono skuteczne dopiero po zapłacie określonej kwoty (po zapłacie tzw. odstępnego).

Po odstąpieniu od umowy deweloperskiej bank wypłaci ci środki pozostałe na rachunku powierniczym, a deweloper zwróci środki wypłacone mu przez bank.

Przykład:
Odstąpiłeś od umowy deweloperskiej ponieważ okazało się, że informacje z prospektu informacyjnego nie są zgodne ze stanem prawnym nieruchomości. Deweloper w prospekcie informacyjnym twierdził, że jest właścicielem nieruchomości, a zgodnie z księgą wieczystą był jego użytkownikiem wieczystym. Wpłaciłeś wszystkie środki na rachunek powierniczy ponieważ miałeś gotówkę. Deweloper nie zdążył z nich skorzystać. Bank niezwłocznie po dostarczeniu mu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci ci wszystkie środki.

 

 

Podstawa prawna:
art. 395 Kodeksu cywilnego
art. 13, art. 14, art. 29 – art. 31 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego