null

Odstąpienie od umowy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli zawarłeś umowę poza lokalem operatora lub na odległość (za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej operatora), masz prawo odstąpienia od umowy.Jak to zrobić dowiesz się tutaj.

Odstąpienie od zmiany warunków umowy.

Jeżeli operator telekomunikacyjny dokonuje zmiany warunków umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie, przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu), masz prawo do odstąpienia od umowy, jeśli te zmiany uznasz za niekorzystne dla siebie.

Forma i termin.

W przypadku dokonania zmiany warunków umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, operator zobowiązany jest potwierdzić fakt złożenia ci oświadczenia o zmianie warunków umowy w formie elektronicznej lub pisemnej – w zależności od dokonanego przez ciebie wyboru. Realizując swoje prawo do odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, powinieneś na piśmie poinformować operatora, że odstępujesz od umowy. Masz na to 10 dni od dnia otrzymania od operatora potwierdzenia dokonanej zmiany.

W przypadku, jeżeli operator nie potwierdził ci faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz o zakresie i terminie wprowadzenia zmian, termin, w którym możesz odstąpić od zmiany warunków umowy wynosi 3 miesiące. Liczy się go wtedy od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy. Jeżeli w trakcie tego terminu otrzymasz stosowne potwierdzenie, prawo odstąpienia od zmiany ulega skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia.

Pamiętaj, że nie przysługuje ci prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, o której mowa wyżej, jeżeli wyraziłeś zgodę, aby operator rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy. Jeżeli więc zmieniłeś pakiet internetowy na wyższy, o wyższej opłacie i złożyłeś oświadczenie, że chcesz, aby operator niezwłocznie zmienił pakiet, to od momentu, kiedy pakiet zostanie zmieniony nie możesz już od tej zmiany odstąpić.

Odstąpić od umowy możesz także wtedy, jeżeli umowa przewiduje inne przyczyny i warunki odstąpienia od niej, na warunkach wskazanych w umowie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 6-8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne