null

Odrzucenie reklamacji i co dalej? Do kogo, poza Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, możesz się zwrócić w celu polubownego rozwiązania sporu?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Do zadań Rzecznika należy rozpatrywanie wniosków wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta w trybie rozpatrywania reklamacji, jak również niewykonania czynności wynikających z uznanej reklamacji.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego powinieneś wysłać na adres biura Rzecznika odpowiednie pismo: wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego (bezpłatną skargę) lub wniosek o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem, a podmiotem rynku finansowego (wymagający opłaty). 

 

PAMIĘTAJ!

Rzecznik występuje dopiero po wyczerpaniu trybu reklamacji, więc we wniosku trzeba wykazać, że już wykorzystałeś ścieżkę reklamacyjną. Do wniosku powinieneś dołączyć kopie posiadanych dokumentów. 

 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

Spór z bankiem może być także rozstrzygnięty przez Bankowy Arbitraż Konsumencki. Możesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania, jeśli bank należy do Związku Banków Polskich lub poddaje się rozstrzygnięciom Arbitra, a wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8 000 zł. We wniosku powinieneś zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz adres, dane banku, określić swoje żądanie i je uzasadnić, a także podać wartość przedmiotu sporu. 

Do pisma należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających skierowane żądania oraz potwierdzających wyczerpanie postępowania reklamacyjnego w banku. Trzeba także uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, opłata wynosi 20 zł. 

Orzeczenia Arbitra są dla banku wiążące i podlegają wykonaniu w ciągu 14 dni. Nie są natomiast ostateczne dla konsumenta, czyli nie zamykają ci drogi do dalszego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

Innym sposobem – polubownego zakończenia sporu z bankiem jest skorzystanie z pomocy Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w formie arbitrażu lub mediacji. 

Są to metody polubowne, zatem wymagają zgody obu stron. Jeżeli bank odmówi, nie dochodzą do skutku. Możesz skorzystać z Sądu Polubownego jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 500 zł. Jest to postępowanie odpłatne – tak w przypadku arbitrażu, jak i mediacji. 

 

 

Podstawa prawna:

art. 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym