null

Odpowiedzialność za rzeczy wniesione do hotelu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Udając się do hotelu zabierasz ze sobą również bagaże. Obiekt, z którego korzystasz zapewnia nie tylko nocleg, ale i przechowanie twoich przedmiotów, ponosząc za nie odpowiedzialność.

Obiekty noclegowe ponoszą odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez ich gości, które znajdują się na terenie obiektu, a także za rzeczy, które wprawdzie znajdują się już poza terenem obiektu, ale w miejscu wskazanym przez pracownika hotelu lub pod jego opieką. Odpowiedzialność ta nie dotyczy samochodów i zwierząt, chyba że pieczę nad nimi przewiduje odrębna umowa.

Jeżeli masz ze sobą pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, obiekt ma obowiązek przyjąć je od ciebie na przechowanie, zwane potocznie depozytem. Przyjmowanie na przechowanie innych przedmiotów jest dobrą wolą obiektu.

Przepisy przewidują tylko trzy sytuacje, w których obiekty mogą zwolnić się z odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gości:

  • utrata lub uszkodzenie rzeczy nastąpiło z przyczyn dotyczących samego przedmiotu – np. gdy ulegnie on samoistnemu uszkodzeniu,
  • utrata lub uszkodzenie powstało wskutek działania siły wyższej, niezależnej od woli hotelarza, który nie mógł przewidzieć ani przeciwdziałać takiemu wydarzeniu,
  • szkoda lub utrata nastąpiły wyłącznie z winy gościa hotelu lub jego osoby towarzyszącej.

Aby domagać się odszkodowania za uszkodzenie lub utratę twoich rzeczy musisz wykazać, że poniosłeś szkodę, jak również określić wysokość tej szkody oraz związek między szkodą, a działalnością obiektu. Nie zawsze jednak otrzymasz pełną rekompensatę.

Obiekt odpowiada za utratę lub uszkodzenie naszych rzeczy z ograniczeniem do wysokości:

  • stokrotnej ceny doby hotelowej, w przypadku kilku rzeczy,
  • pięćdziesięciokrotnej ceny doby hotelowej w przypadku jednej rzeczy.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, gdy przyjęto twoją rzecz na przechowanie, bowiem za rzeczy przechowywane w depozycie hotel odpowiada w pełnej wysokości, tj. za całkowitą ich wartość.

Prawo do pełnego odszkodowania będzie przysługiwało klientom także wtedy, gdy obiekt odmówił przyjęcia ich rzeczy na przechowanie, mimo że miał taki obowiązek, jak również wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób pracujących w obiekcie.

Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest niezwłoczne zawiadomienie obiektu o szkodzie, w przeciwnym wypadku twoje uprawnienia wygasają.
Ponadto termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu wynosi tylko 6 miesięcy. 

Opisane wyżej zasady odpowiedzialności hoteli i innych obiektów noclegowych obowiązują wszystkich przedsiębiorców na terenie Polski. Wszelkie zastrzeżenia o braku odpowiedzialności za rzeczy gości, zawarte czy to w regulaminem lub na wywieszkach, są bezskuteczne. Masz prawo domagać się swoich praw, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Przykład:
Na czas pobytu w hotelu zabrałeś ze sobą aparat fotograficzny, który został skradziony z twojego pokoju. Wartość aparatu to 4 000 zł. W recepcji oraz zaakceptowanym przez ciebie regulaminie znajdują się informacje o tym, że hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez gości. Co możesz zrobić z takiej sytuacji?

Zacznij od niezwłocznego zgłoszenia utraty aparatu obsłudze hotelowej.  Poproś o pisemne potwierdzenie twojego zgłoszenia. Jeżeli aparat nie zostanie odnaleziony, masz prawo domagać się odszkodowania. Wysokość odszkodowania zależy od ceny, jaką zapłaciłeś za nocleg. Jeżeli pięćdziesięciokrotność ceny za dobę hotelową nie przekracza 4 000 zł masz prawo domagać się od hotelu odszkodowania w wysokości pełnej wartości aparatu, tj. 4 000 zł. 
 
Podstawa prawna:
art. 846 – 852 Kodeksu cywilnego.