null

Odpowiedzialność za długi zmarłego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Odziedziczyć możesz nie tylko fortunę lub niewielką posiadłość. W skład spadku po zmarłym wchodzą nie tylko zgromadzone oszczędności, ale i zaciągnięte długi. Wszystkie zobowiązania o charakterze majątkowym, jak. np. pożyczki, kredyty nie wygasają z chwilą śmierci, lecz podlegają dziedziczeniu.

Pamiętaj jednak, że banki są zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej, nie mogą udostępniać danych osobom nieuprawnionym. Informacje o stanie zadłużenia to dane szczególnie wrażliwe. Co za tym idzie, by uzyskać informacje, czy zmarły miał jakieś kredyty w danym banku, musisz przedstawić tytuł prawny – postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, oświadczenie o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza złożone przed notariuszem. Jeśli przyjąłeś spadek, odpowiadasz za długi spadkowe także swoim majątkiem:

• w pełnej wysokości, jeśli przyjąłeś spadek wprost albo

• do wysokości aktywów spadku, jeśli przyjąłeś spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Przykład:

Pan Czesław przyjął spadek po samotnym bracie. Był przekonany, że brat nie miał żadnych długów, więc przyjął spadek wprost. Po kilku miesiącach okazało się, że brat zawarł kilka umów o pożyczkę. Pan Czesław za długi zmarłego brata odpowiada w pełnej wysokości, także całym swoim majątkiem. Oznacza to, że firmy pożyczkowe mogą od niego domagać się pełnej spłaty pożyczek.

 

Co możesz zrobić, jeśli w skład przyjętego spadku wchodzą pożyczki, kredyty? 

Przede wszystkim dokładnie przeczytaj umowę, sprawdź kwoty, terminy. Obowiązuje trzyletni termin przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i opłat o charakterze okresowym. Niekiedy kredyty są zabezpieczone ubezpieczeniem na życie. Nie jest to jednak regułą.

Jeśli została zawarta umowa ubezpieczenia na życie, zwróć się do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Może ono pokryć pełną kwotę zadłużenia, lecz nie musi. Są to dwie odrębne umowy. Suma ubezpieczenia wypłacana przez ubezpieczyciela zależy od warunków umowy ubezpieczenia. Kwota zadłużenia wynika natomiast z umowy o kredyt i zależy od warunków umowy i dotychczasowej spłaty.

 

 

Podstawa prawna:

art. 922 Kodeksu cywilnego