null

Ochrona wpłaconych środków - rachunki powiernicze.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do każdej umowy deweloperskiej zawartej po 29 kwietnia 2012 r., deweloper musi zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie rachunku powierniczego dla każdego indywidualnego nabywcy i to on ponosi wszelkie opłaty związane z utrzymaniem konta.

Rachunek powierniczy stanowi zabezpieczenie dokonywanych przez ciebie wpłat. Wpłacone pieniądze nie trafiają bezpośrednio na konto dewelopera lecz na konto banku, w którym rachunek powierniczy został otworzony.

Najczęściej stosowane przez deweloperów są rachunki powiernicze otwarte. Środki zgromadzone na otwartym rachunku powierniczym bank wypłaca deweloperowi dopiero po stwierdzeniu przez inspektora budowlanego banku zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Wypłaty z banku dokonywane są sukcesywnie po zakończeniu każdego z etapów.

Przy rachunku powierniczym zamkniętym bank wypłaca środki deweloperowi dopiero po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego, przenoszącego na nabywcę prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w stanie wolnym od obciążeń praw i roszczeń osób trzecich. Rachunki powiernicze zamknięte są korzystniejsze dla nabywców, ale ze względu na częste finansowanie inwestycji przez deweloperów kredytem hipotecznym rzadko stosowane. Deweloper pozbawiony jest bowiem możliwości finansowania inwestycji z wpłat od nabywców i musi sięgnąć po środki własne.

Rachunki powiernicze mogą posiadać gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, na podstawie której bank lub zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty środków w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot, w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera albo w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej ze względu na niedochowanie przez dewelopera terminu do przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.  Jest to rozwiązanie zapewniające ci zwrot środków w tych dwóch sytuacjach. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wygasa z chwilą podpisania przez ciebie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego bez żadnych obciążeń.

Nie masz obowiązku korzystania z rachunku powierniczego. Deweloper ma natomiast obowiązek prowadzenia takich rachunków i zaproponowania ci możliwości skorzystania z takiego rozwiązania przed rozpoczęciem sprzedaży lokali.

Wypłata środków w ramach gwarancji bankowej, czy ubezpieczeniowej, nie obejmuje odsetek, kar umownych, czy roszczeń odszkodowawczych oraz utraconych korzyści.

Przykład:
Ty wpłacasz regularnie na rachunek powierniczy kwoty wymagane umową deweloperską. Deweloper realizuje prace. Ale nie otrzymujesz żadnych informacji o tym, czy środki przekazywane są przez bank deweloperowi.  Skontaktuj się z bankiem i złóż reklamację. O każdej wpłacie transzy na konto dewelopera bank powinien cię poinformować.

 

Podstawa prawna:
art. 5 – art. 16 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego