null

Obowiązki sprzedawcy.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa  masz zwykle znacznie mniej możliwości, by zebrać wszystkie informacje, które mogą być istotne do podjęcia racjonalnej decyzji. Dlatego w przypadku umów tego rodzaju nałożono na sprzedawcę, który jest profesjonalistą, dodatkowe obowiązki informacyjne.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez ciebie woli zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek przekazać ci w sposób jasny i zrozumiały  wiele ważnych informacji.

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa musi to zrobić w formie papierowej lub, jeżeli wyrazisz na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.

Przed zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi obowiązkowo przekazać konsumentowi następujące informacje:

 1. o swoich danych identyfikujących i adresowych, do których należą: 

  - nazwa i adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu lub faksu (jeżeli są dostępne), pod którymi możesz szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, a także adres, pod którym możesz składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres firmy;

  - nazwa organu, który zarejestrował działalność gospodarczą i numer, pod którym została zarejestrowana); mogą być potrzebne w przypadku ewentualnego przyszłego sporu z przedsiębiorcą;
   
 2. o głównych cechach świadczenia czyli o tym czego konkretnie dotyczy umowa:

  - jaka rzecz jest sprzedawana lub jaka usługa będzie wykonana;

  - w jaki sposób będziecie się porozumiewać z przedsiębiorcą (np. telefonicznie) oraz jakie są koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

  - jaka jest łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami;

  - jeśli z obiektywnych przyczyn (np. z powodu rodzaju zamawianej usługi) nie można wcześniej ustalić ceny, przedsiębiorca musi podać informację o sposobie, w jaki będzie ona obliczana;

  - o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat przed zawarciem umowy - o obowiązku ich uiszczenia; jeżeli przedsiębiorca nie spełnił wymogów informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów, te opłaty ani koszty cię nie obciążają, musi je pokryć przedsiębiorca;

  - w przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony lub obejmujących prenumeratę: jaka jest łączna cena lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za ustalony okres rozliczeniowy (np. kwartał), a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łączne miesięczne płatności;
   
 3. w jaki sposób i w jakim terminie masz zapłacić za kupioną rzecz lub wykonaną usługę; 
   
 4. w jaki sposób i kiedy przedsiębiorca ma wykonać umowę czyli dostarczyć towar lub wykonać usługę oraz  jaka jest procedura rozpatrywania reklamacji;
   
 5. w jaki sposób i w jakim terminie możesz odstąpić od umowy;  a także jaki jest wzór formularza odstąpienia od umowy;
   
 6. jakie koszty zwrotu rzeczy będziesz musiał ponieść w przypadku odstąpienia od umowy (chodzi o koszty odesłania zwracanej rzeczy do przedsiębiorcy); w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - także o kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; jeżeli przedsiębiorca nie informował o tym, że w przypadku odstąpienia od umowy, zobowiązany jesteś pokryć koszty odesłania towaru do przedsiębiorcy, koszty odesłania towaru pokrywa przedsiębiorca;
   
 7. o obowiązku zapłaty przez ciebie poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli na twoje wyraźne żądanie przedsiębiorca ma rozpocząć wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej (gdy nie są one dostarczone w ograniczonej objętości lub ustalonej ilości) lub energii cieplnej, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie w przysługującym ci terminie odstąpisz od umowy;
   
 8. o tym kiedy nie masz prawa odstąpienia od umowy na podstawie odpowiednich przepisów lub o okolicznościach, w których tracisz prawo odstąpienia od umowy;
   
 9. o swoim obowiązku dostarczenia ci rzeczy dobrej jakości, bez wad;
   
 10. jeśli udzielona została gwarancja - o istnieniu i treści gwarancji, a także o usługach  posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
   
 11. o kodeksie dobrych praktyk, jeżeli przedsiębiorca jest związany takim kodeksem oraz o sposobie zapoznania się z nim;
   
 12. na jak długo zawarta jest umowa, jaki jest czas jej trwania lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; 
   
 13. o minimalnym czasie trwania twoich zobowiązań wynikających z umowy;
   
 14. jeśli zgodnie z umową będziesz musiał na żądanie przedsiębiorcy wpłacić kaucję lub udzielić innych gwarancji finansowych - o wysokości i sposobie wykonania tych zobowiązań;
   
 15. funkcjonalnościach treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; np. o tym, że do otworzenia dokumentu potrzebny jest określony pogram komputerowy;
   
 16. o mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (czyli możliwości efektywnej współpracy sprzętu, oprogramowania i treści cyfrowych), o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;na przykład jeżeli przedmiotem umowy jest program antywirusowy, który nie będzie działał prawidłowo, jeżeli na twoim komputerze jest zainstalowany inny program antywirusowy, powinieneś być o tym wyraźnie poinformowany;
   
 17. o tym, że w przypadku sporu z przedsiębiorcą masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

PAMIĘTAJ!
Wszystkie wymagane przepisami informacje,  przekazywane ci przez przedsiębiorcę, z którym chcesz zawrzeć umowę poza lokalem przedsiębiorstwa stanowią integralną część takiej umowy i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem stron umowy.
W przypadku sporu, to przedsiębiorca musi udowodnić, że spełnił wobec ciebie omówione wyżej obowiązki informacyjne.

 

Podstawa prawna:
art. 12 ustawy o prawach konsumenta