null

Obowiązki informacyjne operatora przy zawarciu umowy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych powinna określać w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w szczególności następujące kwestie:

 1. strony umowy, w tym nazwę (firmę) i adres operatora;
 2. świadczone usługi z wyszczególnieniem co składa się na opłatę abonamentową;
 3. termin oczekiwania przez ciebie na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług;
 4. okres, na jaki została zawarta umowa, w tym minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych;
 5. pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe;
 6. sposób, w jaki możesz złożyć zamówienie na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;
 7. sposoby, w jakie możesz dokonywać płatności;
 8. okres rozliczeniowy;
 9. tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki przedłużenia i rozwiązania umowy;
 10. ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych ci urządzeń końcowych, o ile zostały one wprowadzone;
 11. dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje:
  a) czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi,
  b) czy gromadzone są dane o lokalizacji urządzenia końcowego, z którego wykonujesz połączenia,
  c) o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych,
  d) o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji,
  e) o procedurach wprowadzonych w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług,
  f) o działaniach, jakie operator jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług;
 12. dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług, w tym czas wstępnego przyłączenia;
 13. sposoby, w jakie możesz być informowany o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci Internet oraz o możliwości bieżącego kontrolowania przez ciebie stanu takiego pakietu;
 14. zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą;
 15. zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez operatora, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;
 16. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
 17. informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;
 18. sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych;
 19. zasady umieszczenia twoich danych w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych;
 20. sposób przekazywania ci informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;
 21. wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić.

W umowie o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej operator powinien podać także przydzielony cinumer, a w przypadku przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - adres zakończenia sieci.

Informacje wskazane w punktach 6-8 i 10-21 mogą być zawarte w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, jeżeli w umowie znajdzie się wyraźne odesłanie do regulaminu.

W umowie lub osobnym dokumencie powinny się również znaleźć informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych, z uwzględnieniem informacji o tym, jakie dane, w jakich celach, w jakim okresie i na jakiej podstawie będą przetwarzane. Kto jest administratorem tych danych oraz ewentualnie komu będą udostępniane. Powinieneś być także pouczony o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

Jeżeli zawierasz umowę poza lokalem operatora lub na odległość (za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej operatora), operator zobowiązany jest także do przekazania ci przed zawarciem umowy wielu istotnych informacji.

Przykład:
Pan Edmund przyszedł do biura obsługi abonenta operatora internetowego. W biurze przedstawiono mu ofertę, a także wzór umowy, regulaminu i cennika. W umowie zawarte były między innymi szczegółowe dane dotyczące operatora, miejsce na wpisanie wybranych przez Pana Edmunda usług ze wskazaniem pakietów tych usług, termin oczekiwania na przyłączenie do sieci, okres, na jaki umowa może być zawarta oraz minimalny okres, na jaki umowa musi być zawarta do skorzystania z warunków promocyjnych. Szczegółowo opisane były też warunki zmiany, przedłużenia terminu obowiązywania i wypowiedzenia umowy. Rodzaje pakietów usług i ich ceny znajdowały się w cenniku.W umowie było odesłanie do obszernego regulaminu, wskazujące, że z niego Pan Edmund dowie się między innymi o: sposobach dokonywania płatności, okresach rozliczeniowych, sposobach składania zamówień na dodatkowe pakiety, dane dotyczące jakości usług, usługach serwisowych, postępowaniu reklamacyjnym. Było też wiele klauzul informujących o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz zgód, dotyczących kontaktowania się z Panem Edmundem w sprawach związanych z wykonywaniem umowy oraz w celach marketingowych. Dokumenty były tak  obszerne, że pan Edmund nie zdecydował się na zawarcie umowy. Zabrał je do domu, aby na spokojnie zapoznać się ze wszystkimi. Został poinformowany przez pracownika biura, że treść tych dokumentów dostępna jest też na stronie www operatora.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne