null

Obowiązki dewelopera - sporządzenie i wydanie prospektu informacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już w chwili rozpoczęcia procesu sprzedaży, deweloper ma obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego.

Jest to skrócona wersja podstawowych informacji o inwestycji, harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, stosowanych środkach ochrony, uprawnieniach nabywcy i standardzie wykonania. Do prospektu informacyjnego dołączany jest również wzór umowy deweloperskiej. 

Deweloper powinien  też udzielić informacji o swojej sytuacji prawo-finansowej oraz dotyczących przedsięwzięcia deweloperskiego i konkretnego, wybranego przez ciebie, lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza osobie zainteresowanej nabyciem mieszkania, czy domu jednorodzinnego, nieodpłatnie, na trwałym nośniku informacji, np. na papierze lub płycie CD. Jeśli w prospekcie dokonywane są jakieś zmiany, nabywca powinien otrzymać  informację o zmianach w takiej samej formie. Przyjmuje się, że osoba zainteresowana to taka osoba, która jest już pewna, że chce nabyć konkretny lokal lub dom i jest gotowa do zawarcia umowy deweloperskiej.

Przedstawione w prospekcie informacyjnym dane są wiążące dla obu stron, bowiem stanowić on będzie załącznik do umowy deweloperskiej po jej podpisaniu. Jeżeli postanowienia umowy deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, możesz odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
Niesporządzenie prospektu informacyjnego przez dewelopera może skutkować karą grzywny. W przypadku zatajania lub podawania nieprawdziwych informacji w prospekcie, deweloper lub osoba sporządzają prospekt naraża się na grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. W takiej sytuacji o postępowaniu dewelopera można zawiadomić policję lub prokuraturę.

Jako osoba zainteresowana nabyciem mieszkania, czy domu jednorodzinnego masz prawo żądać od dewelopera doręczenia prospektu informacyjnego.

Masz prawo również żądać wglądu do:

  • aktualnego stanu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku, gdy deweloper to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
  • kopii pozwolenia na budowę,
  • sprawozdania finansowego dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową do sprawozdania spółki dominującej
  • projektu architektoniczno-budowlanego.

Ustawa nie precyzuje, w jakim okresie przysługuje ci prawo do żądania tych dokumentów. Uzasadnione jest jednak twierdzenie, że masz takie prawo od dnia otrzymania prospektu informacyjnego do dnia podpisania umowy przenoszącej prawo własności lokalu lub domu jednorodzinnego.

 

Podstawa prawna:
art. 3 pkt. 9, art. 17 – 21 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane