null

Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ruiny antycznej świątyni

W dniu 17 września 2010 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o usługach turystycznych.

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia interesów konsumentów dotyczą następujących kwestii:

1. Do tej pory przepisy przewidywały proporcjonalne obniżenie wypłat ze środków zabezpieczenia finansowego w przypadku, gdy okazały się one niewystarczające. Nowelizacja wprowadza obowiązek zapewnienia konsumentom przez organizatorów turystyki, na wypadek niewypłacalności organizatora, środków na pokrycie kosztów powrotu z imprezy do miejsca wyjazdu, zwrotu wpłat za imprezę w całości lub w odpowiedniej części, jeśli nie dojdzie do jej realizacji.

2. Ustawa uzupełnia art. 16b o ust 3-5, w których doprecyzowano co powinna zawierać reklamacja i w jakim terminie należy ją złożyć. Zgodnie z art. 16 b ust. 3 znowelizowanej ustawy o usługach turystycznych reklamacja musi wskazywać uchybienia w sposobie wykonania umowy, którą klient zawarł z organizatorem imprezy turystycznej oraz określać żądanie konsumenta. Na złożenie reklamacji przewidziano 30 dni od zakończenia imprezy. Do tej pory nie było jasnych wytycznych mówiących o tym, co powinna zawierać reklamacja, ponadto przepisy nie precyzowały czasu na jej złożenie.

3. Utrzymano zasadę, iż w przypadku, gdy biuro podróży nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy, gdy reklamacja składana jest w trakcie imprezy lub od dnia złożenia reklamacji - gdy jest składana po zakończeniu wycieczki - uważa się, że uznało reklamację za uzasadnioną. Obecnie stanowi o tym art. 16 b ust. 5 ustawy.

4. Rozszerzono obowiązki pilota wycieczki o wskazywanie turystom lokalnych atrakcji a także udzielanie im podstawowych informacji praktycznych i krajoznawczych dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

5. Zachowano obowiązek pilotów wycieczek do przyjmowania od klientów zgłoszeń dotyczących uchybień w wykonaniu usługi.

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń - Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 672