null

Nieprawidłowe rozliczenia.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli otrzymałeś rozliczenie, które nie pokrywa się z rzeczywistym zużyciem energii elektrycznym lub gazu w danym okresie rozliczeniowym, bądź budzi ono jakiekolwiek inne twoje zastrzeżenia przysługuje ci reklamacja.

Możesz ją złożyć w każdej chwili w dowolnej formie. Pamiętaj jednak, że dla zabezpieczenia twoich roszczeń najlepiej będzie zachować formę pisemną. Reklamację złóż jak najszybciej, najlepiej przed upływem terminu płatności otrzymanej faktury.

Pamiętaj jednak, że złożenie reklamacji nie zwalnia cię z terminowego opłacenia  reklamowanej faktury.

Twoja reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu. Przedstaw w niej również swoje uwagi co do treści reklamowanej faktury oraz zażądaj jego korekty. Możesz skorzystać z zamieszczonego tutaj wzoru.

Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek przyjąć reklamację i rozpatrzyć ją w terminie
nie późniejszym niż 14 dni od dnia jej złożenia, chyba, że w umowie (bądź Ogólnych Warunkach Umownych) zastrzeżono inny termin.

 

Podstawa prawna:
art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
§ 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
§ 42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
§ 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
§ 43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną