null

Nienależyte wykonanie przez szkołę umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:
Pani Aneta od kilku miesięcy uczęszcza na zajęcia w szkole językowej. Zapisała się na kurs, bo zajęcia miały być prowadzone w czteroosobowych grupach i przez rodowitych Hiszpanów. Z czasem do jej grupy dołączyły jeszcze dwie osoby, a ostatnio poinformowano ją, że od przyszłego miesiąca zajęcia będzie prowadziła polska lektorka. Pani Aneta obawia się, że w tej sytuacji szkoła nie przygotuje jej do egzaminu, a ona nie uzyska certyfikatu.

Obowiązkiem szkoły jest wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią, czyli świadczyć usługi edukacyjne zgodnie z warunkami umowy. I jeśli szkoła nie dopełnia tego obowiązku, naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Będąc uczniem, słuchaczem czy studentem masz prawo oczekiwać od przedsiębiorcy, że będzie świadczył usługi z należytą starannością, uwzględniając przy tym odpowiednie standardy kształcenia. Jeśli jakość świadczonych przez szkołę usług odbiega od tego, do czego szkoła się zobowiązała (np. zajęcia miały być prowadzone w grupach czteroosobowych, podczas gdy w zajęciach uczestniczy np. dziesięć osób, zajęcia miał prowadzić native speaker, a prowadzi student filologii), masz prawo wezwać przedsiębiorcę do należytego świadczenia usług.

W takiej sytuacji powinieneś przygotować pismo, w którym wskazujesz iż, faktyczna jakość usług znacznie odbiega od tych określonych w umowie i jednocześnie wzywasz szkołę do wykonania umowy zgodnie z jej warunkami w wyznaczonym przez ciebie terminie. Wzór pisma znajdziesz tutaj.

Jeśli szkoła nie zareaguje na twoje wezwanie i nie zmieni sposobu ani jakości świadczonych usług, masz prawo żądać odszkodowania za nienależyte kształcenie przez szkołę, a nawet odstąpić od umowy.

W przypadku żądania odszkodowania powinieneś przygotować pismo wzywające do zapłaty określonej sumy pieniężnej adekwatnej do poniesionej przez ciebie szkody majątkowej. W piśmie tym musisz opisać, w jaki sposób przedsiębiorca przyczynił się do twojej szkody majątkowej. Twoje uprawnienia wynikają z tego, iż umowa o świadczenie usług edukacyjnych jest umową starannego działania, której przedmiotem jest wykonywanie określonych czynności. Czynności te mogą, ale nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu. Zatem przyjmujący zamówienie w umowie o świadczenie usług, tj. szkoła, nie bierze na siebie ryzyka związanego z niepomyślnym wynikiem czynności.

Podstawa prawna:

art. 471, 491 Kodeksu cywilnego