null

Nielegalny pobór energii.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zdarzają się sytuacje, w których odbiorcy usług dokonują poboru energii w sposób sprzeczny
z zawartą umową lub nawet bez jej zawarcia.  Mamy wówczas do czynienia z nielegalnym poborem energii. Pamiętaj, że jest to zachowanie sprzeczne z przepisami prawa i może ono nieść ze sobą konsekwencje nie tylko natury cywilnoprawnej, ale również karne.

Nielegalnym poborem energii nazywamy pobieranie energii elektrycznej lub gazu:

  • bez zawarcia umowy albo
  • z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub też
  • poprzez ingerencję w układ pomiarowo-rozliczeniowy, mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ.

Zaznaczyć trzeba przy tym jednak,  że o nielegalnym poborze energii mówić można jedynie w sytuacji, gdy taka energia faktycznie została pobrana. Oznacza to, że nawet jeżeli została stwierdzona ingerencja w układ (np. nieświadome, nieumyślne usunięcie uszczelki), ale nie doszło do zafałszowania pomiarów – nie możemy mówić wówczas o nielegalnym poborze energii.

Jeżeli jednak rzeczywiście doszło do nielegalnego poboru energii, należy pamiętać, że:

  • kradzież energii traktowana jest jako przestępstwo przeciwko mieniu i zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku,
  • przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostawę energii,
  • przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć cię opłatami na podstawie ogólnych zasad odszkodowania lub ryczałtowymi opłatami wynikającymi z przyjętych taryf – nieuregulowanie niniejszej opłaty może być przesłanką do wstrzymania dostawy energii.

 

Podstawa prawna:
art. 3 pkt. 18, art. 6 i 57 ustawy Prawo energetyczne
art. 278 Kodeksu karnego