null

Niedozwolone klauzule umowne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W umowach deweloperskich można spotkać zapisy, które kształtują twoje prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając twoje interesy.

Przykład:
Postanowienie, które wyznacza niczym nie uzasadniony, bardzo długi termin między odbiorem lokalu mieszkalnego, a przeniesieniem prawa własności do tego lokalu: „Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywców prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia 31 (trzydzieści jeden) marca 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku"

Narzucone przez dewelopera, nieuzgodnione przez ciebie postanowienia to niedozwolone postanowienia umowne zwane „klauzulami abuzywnymi”.

Za klauzule niedozwolone można uznać m.in. takie postanowienia, które przyznają tylko deweloperowi uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową; wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy.

Przykład:
Deweloper nie może zmusić cię do zawarcia umowy o sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej po odbiorze lokalu z wybranym przez niego operatorem.

Jeśli w umowie występują postanowienia naruszające twoje interesy poproś pisemnie dewelopera o zmianę lub wykreślenie tych zapisów. Co do zasady klauzula niedozwolona nie wiąże konsumenta z mocy prawa, ale to czy dane postanowienie jest nią, czy nie, nastręcza problemów nawet doświadczonym prawnikom. Jeśli nie podpisałeś jeszcze umowy, a deweloper nie chce zmienić spornych zapisów zastanów się, czy nie zawrzeć umowy z innym, bardziej elastycznym, deweloperem. Stanowiska stron mogą się różnić, a w przypadku sporu o twojej racji będzie mógł rozstrzygnąć sąd. 

 

Postępowanie przed UOKiK

Stwierdzenie, czy wzór umowy deweloperskiej zawiera klauzule niedozwolone może nastąpić z urzędu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zawiadomienie dotyczące podejrzenia naruszenia zakazu stosowania klauzul niedozwolonych możesz złożyć sam na piśmie. Jeśli UOKiK podejmie postępowanie to w swojej decyzji poinformuje, które z postanowień występujących we wzorze umowy są niedozwolone i jednocześnie zakaże ich stosowania przez dewelopera. Może również nałożyć dodatkowe obowiązki na dewelopera jak np. poinformowanie nabywców o decyzji urzędu. Decyzja UOKiK będzie wiążąca dla dewelopera, wobec którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowę na podstawie badanego wzorca.

Przykład:
Po podpisaniu umowy deweloperskiej Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzającą, że część postanowień w twojej umowie stanowi klauzule niedozwolone. Jednym z nich jest zapis, na podstawie którego deweloper ustanawia się zarządcą nieruchomości przez rok mimo powstania wspólnoty mieszkaniowej. Po wydaniu decyzji UOKiK stwierdzającej, że takie postanowienie jest niedozwolone deweloper, mimo podpisania już umów deweloperskich przez konsumentów, nie będzie mógł ustanowić się zarządcą.

Decyzje Prezesa UOKiK dostępne są na stronie internetowej urzędu: www.uokik.gov.pl. Na stronie znajdziesz również rejestr klauzul niedozwolonych, w którym znajdują się postanowienia już uznane za niedozwolone przez UOKiK.

Analizując umowę deweloperską pod kątem klauzul niedozwolonych zajrzyj do rejestru i postaraj się wyszukać postanowienia, które cię niepokoją. Jeśli znajdziesz klauzule zbliżone treścią do twoich w umowie lub tożsame to jest duża szansa, że postanowienia te również uznane byłyby za niedozwolone.

 


Podstawa prawna:
art. 384 – art. 3853  Kodeksu cywilnego
art. 23a – art. 23d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów