null

Niedotrzymanie parametrów jakościowych oraz bonifikaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W zakresie standardów jakościowych przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest m.in. do:

  • nieodpłatnego udzielania ci informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf,
  • rozpatrywać twoje wnioski lub reklamacje w sprawie rozliczeń i udzielać odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie zastrzeżono inny termin,
  • bezzwłocznego przystępowania do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii, wynikających z nieprawidłowej pracy sieci
  • powiadamiania ciebie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach
    i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,
  • dokonania, na twój wniosek, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci.

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie dotrzymuje standardów jakościowych oraz parametrów jakościowych energii, przysługują ci bonifikaty.
Wypłacane są one, tylko i wyłącznie, na wniosek w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia.

 

Podstawa prawna:
art. 9 ustawy Prawo energetyczne
§ 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
§ 42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
§ 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
§ 43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną