null

Nie można już dołączyć do pozwu zbiorowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Luftbildfotograf

Z dniem 31 marca 2012 r. minął termin, w którym można było przystąpić do pozwu zbiorowego przeciwko BRE Bank S.A.

Należy przypomnieć, że w dniu 31 stycznia 2012 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zamieścił w Gazecie Wyborczej Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko BRE Bankowi Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie jako reprezentant grupy wniósł o ustalenie przez Sąd, że BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, wynikającą z nienależytego wykonywania umów, polegającego na pobieraniu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r., wyższych kwot tytułem oprocentowania kredytu, niż pobierałby, gdyby wykonywał swoje zobowiązanie w sposób należyty, w odniesieniu do konsumentów, których zawarte w latach 2005 - 2006 umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych, waloryzowane kursem franka szwajcarskiego, zawierały zapis:
Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji."
Obsługą prawną zajęli się adwokaci z Kancelarii Wierzbowski Eversheds Spółka komandytowa w Warszawie.

W dniu 31 stycznia 2012 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zamieścił w Gazecie Wyborczej, w dodatku Komunikaty, Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego, dając wszystkim osobom, których roszczenie może być objęte powództwem grupowym, możliwość przystąpienia do grupy w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do 31 marca 2012 r.

Aby przystąpić do grupy należało złożyć do reprezentanta grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie na adres do doręczeń Kancelaria „Wierzbowski Eversheds” spółka komandytowa 00-041 Warszawa ul. Jasna 14/16A następujące dokumenty:

  1. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy (wzór stanowi załącznik do artykułu);
  2. kopię umowy kredytowej z bankiem wraz ze wszystkimi załącznikami do niej oraz aneksami, o ile takie zostały podpisane;
  3. kopię korespondencji reklamacyjnej jaka ewentualnie jest/była prowadzona z bankiem;
  4. potwierdzenia uiszczania rat kredytu w okresie 1 stycznia 2009 – 28 lutego 2010 (wydruk z internetowego rachunku w mBanku lub MultiBanku, z którego bank pobiera ratę, jest wystarczający).

W chwili obecnej przystąpienie do pozwu zbiorowego nie jest już możliwe.

Załączniki: