null

Nakaz zapłaty.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:
Pani Wanda właśnie odebrała list polecony z sądu. Z koperty wyjęła nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zgodnie z którym miała zapłacić w ciągu dwóch tygodni przedsiębiorcy, który niegdyś dostarczał jej energię do domu, kwotę 470 zł albo wnieść sprzeciw do sądu.

Nakaz zapłaty, który właśnie odebrałaś jest orzeczeniem sądowym wydanym przez sędziego lub referendarza sądowego na posiedzeniu niejawnym, czyli bez informowania pozwanego o tym, że sprawa sądowa się toczy i bez udziału stron (zarówno bez twojego udziału jako pozwanej, jak również bez udziału powoda) wyłącznie na podstawie treści pozwu. Należy podkreślić, że nakaz zapłaty może wydać każdy sąd rejonowy i okręgowy w tradycyjnym postępowaniu upominawczym i nakazowym. Nakaz zapłaty, który odebrałaś, został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, czyli w szczególnym rodzaju postępowania, które jest prowadzone w formie elektronicznej i prowadzi je tylko jeden sąd w Polsce czyli Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, który rozpoznaje sprawy dla całego kraju.

Aby zapewnić ci prawo do obrony e-sąd doręczył ci nie tylko treść wydanego nakazu zapłaty, ale również pozew wraz z listą dowodów wskazanych przez powoda. Przesłane zostało ci również, wymagane przepisami prawa, pouczenie o przysługujących ci prawach

PAMIĘTAJ
Pamiętaj o przeczytaniu pouczenia!

Po zapoznaniu się z odebranymi dokumentami, według własnego uznania powinnaś zachować się w jeden ze wskazanych sposobów.

  • Możesz zapłacić powodowi kwotę wskazaną w nakazie zapłaty, to spowoduje zaspokojenie roszczeń powoda i sprawa się zakończy.
  • Druga możliwość to złożyć do e-sądu w ciągu dwóch tygodni sprzeciw od nakazu zapłaty. Skuteczne wniesienie sprzeciwu powoduje, iż wydany nakaz zapłaty traci moc w całości, ale nie oznacza to zakończenia sprawy. E-sąd powinien z urzędu wydać postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu do dalszego prowadzenia postępowania rozpoznawczego, które będzie toczyło się zgodnie z regułami obowiązującymi w danym postępowaniu.

Po wpłynięciu akt do sądu właściwego, przewodniczący wzywa powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu w terminie dwutygodniowym od doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. Jeśli powód uzupełni pozew w wyznaczonym terminie, sąd wzywa również pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych powinno być precyzyjne i jasne, powinno zawierać dokładne oznaczenie braku formalnego i termin jego uzupełnienia, a także określać skutki nieusunięcia braku w terminie.

Nakaz zapłaty, w stosunku do którego nie wniesiono sprzeciwu uprawomocni się z upływem dwóch tygodni od daty doręczenia. Prawomocny nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym stanowi tytuł egzekucyjny, któremu sąd z urzędu nada klauzulę wykonalności. Co do zasady także postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności będzie utrwalane wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Uzyskanie przez powoda tytułu egzekucyjnego uprawnia go do złożenia do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji.

PAMIĘTAJ
Sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony po upływie terminu podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna:

art. 502, 504 § 1, 505[28], 505[36], 505[37], 782 § 2 kodeksu postępowania cywilnego