null

koszty sądowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Decydując się na drogę sądową należy rozważyć ryzyko przegrania sprawy w kontekście ewentualnych kosztów postępowania.

1. opłata sądowa.
Powód obowiązany jest do uiszczenia opłaty od pozwu.
Wysokość opłaty  określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy zasadą jest, że opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe.
Wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

W przypadku postępowania uproszczonego nie pobiera się opłaty stosunkowej, a opłatę stałą zależną od wartości przedmiotu sporu (art. 28 ustawy).
Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) do 2.000 złotych - 30 złotych;
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

2. Zasady rozliczania kosztów sądowych
W przypadku wygrania procesu pozwany obowiązany jest powodowi zwrócić koszty sądowe, w tym wpłaconą opłatę od pozwu.

Zgodnie z art. 98 kpc zasadą jest, że koszty postępowania ponosi strona przegrana.

Z kolei art. 100 kpc stanowi, że w przypadku rozstrzygnięcia częściowo uwzględniającego powództwo koszty postępowania rozdzielone zostaną stosunkowo na obie strony w proporcjach w jakim sprawa została przez każdą ze stron wygrana czy przegrana.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki
Wydatki
obejmują w szczególności:
1. koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem;
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;
3. wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;
4. wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów;
5. koszty przeprowadzenia innych dowodów; 
6. koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania;
7. koszty ogłoszeń;
8. koszty osadzenia i pobytu w areszcie;
9. ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi.

Istotną kwestią jest także zwrot kosztów zastępstwa procesowego stronie reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego.
Podstawę zasądzenia tych kosztów stanowią stawki minimalne.
Wysokość stawek minimalnych określają przepisy:

• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm.) oraz

• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 z późn. zm.).

Stawki minimalne obowiązujące w danej instancji określane są na dzień wszczęcia postępowania w tej instancji (np. złożenia pozwu albo apelacji). 

Od 27 października 2016 r. stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)   do 500 zł - 90 zł;
2)   powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3)   powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4)   powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5)   powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6)   powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7)   powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8)   powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9)   powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Jednakże w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)   do 500 zł - 60 zł;
2)   powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;
3)   powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;
4)   powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;
5)   powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;
6)   powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;
7)   powyżej 200 000 zł - 7200 zł.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

Od 1 stycznia 2016 r. do 26 października 2016 r. stawki minimalne wynosiły przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 120 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą 75% stawek wskazanych powyżej.
W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów, opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

Do końca 2015 roku stawki minimalne w sprawach cywilnych wynosiły przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

3. Koszty zastępstwa procesowego w przypadku pomocy z urzędu

Zasady ustalania kosztów zastępstwa procesowego w przypadku, gdy strona reprezentowana jest przez adwokata lub radcę prawnego ustanowionych z urzędu określają przepisy:

  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1805);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1801).

Zaznaczyć należy, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Te przepisy dotychczasowe, to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 461 oraz zmiany z 2015 r. poz. 616 i 1079).