null

Koszty kredytu konsumenckiego – maksymalne opłaty i odsetki za opóźnienie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Odsetki za opóźnienie, nazywane też odsetkami karnymi to konsekwencja nieterminowej zapłaty. To oznacza, że spóźniając się ze spłatą raty płacisz nie tylko odsetki stanowiące standardowe oprocentowanie kredytu, ale także odsetki za opóźnienie. Oczywiście odsetki pobierane są wyłącznie za okres opóźnienia. Ich maksymalna wysokość także jest uregulowana przepisami prawa. 

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie została oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jeśli wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według wyższej stawki. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może jednak w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.. 

Co więcej, w ustawowym limicie muszą się zmieścić wszystkie opłaty naliczane z tytułu opóźnienia. W przypadku gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2¹ k.c., obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu, należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek, należy się kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie. 

Przykład:
Stopa referencyjna NBP (1,5%) powiększona o 5,5% wynosi 7%.
Dwukrotność 7% daje maksymalnie 14% w skali roku. 

Łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie nie może przekroczyć 14% w skali roku.

Kwota pobrana z tytułu opóźnienia w spłacie zależy nie tylko od wysokości stawki procentowej, ale i od okresu opóźnienia. Za każdy dzień opóźnienia w spłacie kredytodawca może naliczyć odsetki karne w wysokości określonej umową, w maksymalnym wymiarze 14% w skali roku.

Co możesz zrobić, jeśli twoja umowa zawiera wyższe stawki odsetek za opóźnienie? 
Przede wszystkim możesz na piśmie wskazać, że kredytodawca naruszył limit odsetek karnych, zatem wyższe stawki nie obowiązują, a mają zastosowanie maksymalne stawki przewidziane przepisami prawa, czyli 14% rocznie. Możesz także skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Za naruszenie przepisów o maksymalnych stawkach odsetek karnych ustawa także przewiduje sankcję kredytu darmowego.

 

Podstawa prawna:
art. 33a, 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
art. 481 Kodeksu cywilnego.