null

Kontrola klauzul niedozwolonych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeśli podejrzewasz, że w twojej umowie znajdują się niedozwolone klauzule możesz:

1) Wystąpić, aby  sąd powszechny dokonał oceny czy dane postanowienie jest niedozwolone, w sprawie, która toczy się przed tym sądem. 

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca wystąpił przeciwko tobie ze sprawą, a podstawą jego roszczeń jest postanowienie, które uznajesz za niedozwolone postanowienie umowne, zgłoś do sądu wniosek, aby uznał to postanowienie za niedozwolone i na tej podstawie oddalił roszczenia przedsiębiorcy. 

Jeżeli ty wystąpiłeś ze sprawą przeciwko przedsiębiorcy i podstawą tej sprawy jest twoje twierdzenie, że dane postanowienie jest niedozwolonym postanowieniem umownym, zgłoś do sądu wniosek, aby je uznał za niedozwolone i na tej podstawie rozstrzygnął sprawę na twoją korzyść.

Ocena zapisu lub zapisów w umowie dokonywana w pojedynczej, indywidualnej sprawie, nazywana jest kontrolą incydentalną

 

Przykład: 

Mimo że masz karnet na basen, nie mogłeś z niego skorzystać, bo na basenie były organizowane zawody. Przedsiębiorca nie chce ci zwrócić pieniędzy za niewykorzystane godziny, zapisał bowiem w regulaminie, że w takim przypadku zwrot ceny nie przysługuje. Kierujesz sprawę do sądu wnosząc o zasądzenie na twoją rzecz kwoty, która stanowi równowartość niewykorzystanych godzin i jednocześnie podnosisz, że zwrot wpłaconej, niewykorzystanej kwoty jest należny z uwagi na to, że postanowienie, które wyłącza ten zwrot jest niedozwolonym postanowieniem umownym. Jeśli sąd uzna klauzulę za niedozwoloną, wtedy nie będzie ona wiążąca. W mocy pozostaną natomiast wszystkie inne postanowienia twojej umowy. Przedsiębiorca będzie musiał oddać cenę niewykorzystanych godzin. 

 

2) Powiadomić o swoich podejrzeniach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W tym przypadku sprawa dotyczy wszystkich, którzy mogą być poszkodowani przez stosowanie niedozwolonej klauzuli w umowach stosowanych przez przedsiębiorcę, a UOKiK sprawuje kontrolę abstrakcyjną. 

Każdy, np. ty, może złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia zakazu stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych.

Jeżeli Prezes UOKiK wyda decyzję o uznaniu postanowienia za niedozwolone i zakaże jego wykorzystywania w umowach zawieranych z konsumentami, to skutki takiej decyzji dotyczą tego przedsiębiorcy, który stosował niedozwolone postanowienie oraz wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji.

W swojej decyzji Prezes UOKiK może także określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu,  czyli na przykład może nakazać poinformowanie konsumentów,  którzy zawarli dokładnie taką umowę, o tym, że w ich umowie znajduje się niedozwolone postanowienie umowne.

Decyzje podejmowane przez Prezesa UOKiK są publikowane na stronie internetowej  UOKiK.

 

 

Podstawa prawna: 

art. 385-385 3    Kodeksu cywilnego

art. 23a-23d, art. 99a-99f ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  

art. 47945   kodeksu postępowania cywilnego