null

Konsument "po godzinach" - porady UOKiK

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kobieta czytająca książkę

Czy udając się do szkoły tańca, fitness klubu, pływalni, na mecz lub koncert - zawsze korzystamy w pełni z naszych praw? UOKiK radzi, na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z przedsiębiorcami organizującymi czas wolny

Usługi czasu wolnego to m.in. fitness kluby, szkoły tańca, parki wodne, stacje narciarskie, imprezy masowe. Z doświadczenia UOKiK wynika, że przedsiębiorcy oferujący atrakcje w czasie wolnym od pracy nie zawsze dbają o prawa konsumentów. Urząd monitoruje ten rynek sprawdzając gównie umowy i regulaminy świadczenia usług. Przed kupnem biletu, karnetu  lub podpisaniem umowy - wszystkie dokumenty zawsze należy przeczytać. Na co zwrócić uwagę, przypominamy poniżej:


1. Zmiany miejsca prowadzenia zajęć przez organizatora, zmiany regulaminu - bez uzyskania zgody klienta i możliwości odstąpienia od umowy

Przykładem organizatora, który zastrzegał sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć bez uzyskania zgody klienta jest Szkoła Mistrzów Tańca z Olsztyna. Inna – Studio Tańca Bailamos z Bydgoszczy  twierdziła, że zmiany cennika i regulaminu lub skreślanie uczestników z listy nie muszą być z nimi uzgadniane. UOKiK przyglądał się także sieci fitness klubów Pure Heath and Fitness, która zastrzegała sobie możliwość jednostronnego podnoszenia cen. W wyniku przeprowadzonych postępowań Urząd zobowiązał przedsiębiorców do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk.

Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem jednostronne wprowadzanie zmian do umowy jest niedopuszczalne. W przypadku zmiany warunków świadczenia usług, konsument powinien mieć zagwarantowane prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.


2. Niezwracanie pieniędzy za niewykorzystane przez konsumenta  zajęcia w przypadku jego rezygnacji

UOKiK zakwestionował też niezgodne z prawem klauzule, w których organizatorzy bezprawnie przyznawali sobie prawo do niezwracania pieniędzy za niezrealizowane usługi: niewykorzystane lekcje tańca, wcześniejsze opuszczenie parku wodnego czy stoku narciarskiego. Dla przykładu wspomniana już szkoła tańca z Bydgoszczy, została zobowiązana do usunięcia z regulaminu postanowień mówiących, że rezerwacja sali, miejsca w grupie i czasu instruktora miała być opłacona z góry na cały miesiąc, bez możliwości zwrotu. Warto wiedzieć, że w przypadku rezygnacji konsumenta z wykupionej usługi - zgodnie z prawem należy mu się zwrot pieniędzy za część niezrealizowaną, a przedsiębiorca może zatrzymać jedynie kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym kosztom wynikającym np. z rezerwacji sali.


3. Utrudnianie odstąpienia od umowy lub złożenie reklamacji na nienależycie wykonywaną usługę

Nałożeniem kary w wysokości ponad 184 tys. zł i zobowiązaniem do zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zakończyło się postępowanie wobec wspomnianego wcześniej przedsiębiorcy prowadzącego sieć fitness klubów. W jego regulaminie znalazło się m. in. postanowienie, że konsument nie miał możliwości wystąpienia z klubu, chyba że udowodniłby przedsiębiorcy rażące naruszenie umowy, o którym  miał powiadomić listem poleconym, poczekać 21 dni na reakcję i zapłacić karę umowną.

Urząd zwrócił tez uwagę na regulamin, który zniechęcić konsumentów do korzystania z prawa do reklamacji. Było tak w przypadku Wrocławskiego Parku Wodnego, w którym złożenie reklamacji mogło kosztować konsumenta 50 zł. UOKiK ocenił iż miało to odstraszyć od korzystania z prawa do reklamacji, nakazał przedsiębiorcy zmianę praktyki i nałożył na niego karę finansową w wysokości ponad 17 tys. zł.


4. Niezgodne z prawem uchylanie się od odpowiedzialności za bezpieczeństwo konsumentów oraz rzeczy pozostawione w szatniach

Zgodnie z prawem przedsiębiorca odpowiada za bezpieczeństwo konsumenta oraz za powierzone przez niego rzeczy. W związku z tym Urząd nakazał zmianę praktyk wspomnianej już sieci Pure Health and Fitness (jej regulamin mówił, że klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do klienta) i organizatorowi koncertów Chóru Aleksandrowa (uchylał się on od odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy).


5. Inne niezgodne z prawem wyłączanie odpowiedzialności

Zwracanie pieniędzy tylko w razie wypadku potwierdzonego przez GOPR lub po awarii dłuższej niż dwie godziny – do usunięcia takich postanowień z regulaminu zobowiązał Urząd  przedsiębiorców prowadzących kilka stacji narciarskich. Z kolei wspomniany już organizator koncertów Chóru Aleksandrowa w zasadach uczestnictwa w imprezie umieszczonych na biletach zapowiadał, ze może w dowolny sposób zmienić jej przebieg i program. Ograniczał przy tym prawo konsumenta do otrzymania rekompensaty jedynie do kwoty, jaką ten zapłacił za bilet. Pamiętajmy: w przypadku braku możliwości realizacji wykupionej usługi, przysługuje nam prawo odzyskania wpłaconych pieniędzy oraz do dochodzenia roszczeń, jeśli np. w związku z planowanym udziałem w imprezie ponieśliśmy koszty wyższe niż zakup biletu (takie jak m. in. rezerwacja hotelu czy podróży).


Niedozwolone klauzule

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami. Postanowienia umowne uznane za niedozwolone są wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami staje się zakazane. Warto wspomnieć, że prawo składania pozwów do SOKiK przysługuje również miejskim (powiatowym) rzecznikom konsumentów, a także organizacjom pozarządowym oraz konsumentom.

Opracowano z wykorzystaniem następujących decyzji Prezesa UOKiK: DECYZJA nr RWA-13/2013 ws. Pure Health & Fitness Sp. z o.o.; DECYZJA Nr RKT – 02/2013 ws. PELFORTH Sebastian Krupski; DECYZJA nr RWR 4/2012 ws. Wrocławski Park Wodny S.A.; DECYZJA nr RWA - 18/2012 Europejska Agencja Reklamowa; DECYZJA nr RBG-7/2014 ws. Studio Tańca Bailamos; Decyzja nr RBG-9/2014 Szkoła Mistrzów Tańca Pavlovic; Decyzja nr RBG-7/2010 ws. Miejska Kolej Linowa Karpacz Sp. z o. o.; DECYZJA RLU Nr 32/13 Gmina Miejska w Radzyniu Podlaskim

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK 
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
Faks 22 826 11 86
E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl