null

Komunikat w sprawie upadłości spółki Energia dla firm S.A.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo Energii dla Firm S.A.

W dniu 18 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energii dla firm S.A.

Sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2019 r. poz. 1212.
Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa więc 8 lutego 2019 r.

Klienci Energii dla firm S.A., którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenia upadłości Spółki uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła mogą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu wobec Spółki w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe, tj. w ramach zgłoszenia wierzytelności kierowanego do Sędziego-komisarza.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: X GUp 1150/18, na adres:         
               Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
               X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
               ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
               Sędzia-Komisarz SSR Monika Mysiakowska-Choina

Więcej informacji oraz wzór zgłoszenia wierzytelności dostępne są na stronie www.energiadlafirm.pl