null

Kiedy kredytodawca może wypowiedzieć umowę kredytu konsumenckiego?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Niedotrzymanie warunków umowy, jak np. opóźnienia w spłacie pożyczki lub całkowite zaprzestanie spłaty kredytu może skutkować wypowiedzeniem umowy przez kredytodawcę. Co to oznacza i jak się możesz przed tym uchronić? 

Zawierając umowę pożyczki lub kredytu, zobowiązujesz się do dokonywania spłaty zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłaty, płacąc raty w umówionym terminie i wysokości. Zasady spłaty zobowiązania są ustalone w warunkach umowy. To właśnie umowa powinna również określać warunki jej wypowiedzenia. Kredytodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w przypadku niedotrzymania przez ciebie warunków umowy. Wypowiedzenie powinieneś otrzymać na trwałym nośniku. Instytucja finansowa ma także obowiązek poinformowania o przyczynach wypowiedzenia.

Nieterminowa spłata pożyczki lub kredytu zawsze niesie ze sobą negatywne konsekwencje. W pierwszej kolejności są to odsetki karne i opłaty pobierane za opóźnienie w spłacie. Nie mogą one łącznie przekroczyć 14% w skali roku. Najczęściej instytucje finansowe kierują monity, ponaglenia, wzywając do uregulowania zaległych należności. Dopiero później wypowiadają umowę. 

Czym skutkuje wypowiedzenie umowy kredytu lub pożyczki? Pozostała do zapłaty kwota staje się w całości wymagalna i instytucja finansowa może domagać się jej zapłaty na drodze sądowej, co może doprowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest poinformowanie kredytodawcy o przejściowych problemach finansowych. Możesz zaproponować czasowe obniżenie wysokości wpłacanych rat i podjąć negocjacje w celu zawarcia pisemnej ugody umożliwiającej dalszą spłatę zadłużenia. Pamiętaj, żeby działać wcześniej. Jeśli będziesz unikał kontaktu z instytucją finansową, staniesz się mało wiarygodny i trudniej będzie ci uzyskać korzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

Jeżeli opóźniasz się ze spłatą kredytu lub pożyczki, bank lub SKOK w pierwszej kolejności wzywa cię do dokonania spłaty, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni roboczych. Ponadto w wezwaniu bank lub SKOK informuje cię o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez ciebie wezwania. W tym czasie możesz złożyć wniosek o restrukturyzację, a bank musi odpowiedzieć. Nie ma jednak obowiązku uznania twojego wniosku. Co to oznacza? Bank może umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych warunków umowy lub terminów spłaty, jeżeli w ocenie banku jest uzasadniona twoją sytuacją finansową i gospodarczą. Restrukturyzacja zadłużenia dokonywana jest na warunkach uzgodnionych wspólnie przez ciebie i bank. Jeżeli bank odrzuci wniosek o restrukturyzację zadłużenia, ma obowiązek przekazać ci niezwłocznie pisemne  wyjaśnienia dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku.

Nie tylko w przypadku niedotrzymania warunków udzielenia kredytu, ale także w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, bank lub SKOK może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, o ile warunki umowy kredytu nie przewidują terminu dłuższego. W razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy termin ten wynosi 7 dni. Jednak wypowiedzenie umowy kredytu z powodu utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę lub zagrożenia jego upadłością nie może nastąpić, jeżeli bank lub SKOK zgodził się na realizację programu naprawczego. Przez okres realizacji programu naprawczego bank lub SKOK nie może wypowiedzieć umowy kredytu, chyba że kredytodawca nie realizuje należycie programu naprawczego.

 

Podstawa prawna:
art. 42 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
art. 75 i 75 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.