null

Katalog klauzul niedozwolonych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Katalog przykładowych  niedozwolonych postanowień umownych znajduje się w przepisach kodeksu cywilnego.. Nie jest to lista zamknięta. Lista ma za zadanie ułatwić ocenę, czy w zawartej przez  ciebie umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne. Na liście znajdują się  między innymi następujące postanowienia:

1) klauzule, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 

 

Przykład: 

Kupiłeś karnet na basen, który uprawnia  cię do korzystania z basenu przez 8 godzin w miesiącu, po dwie godziny tygodniowo. Tymczasem w regulaminie zapisano, że jeżeli basen jest w danym tygodniu zamknięty z powodu organizowanych zawodów to twoje godziny w tym tygodniu 'przepadają' i nie możesz żądać zwrotu zapłaconej ceny.

 

2) klauzule, które uprawniają przedsiębiorcę do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie; 

 

Przykład: 

Twoja umowa o świadczenie usługi Internetu zawiera postanowienie, stosownie do którego operator telekomunikacyjny może jednostronnie zmienić cenę wybranego przez ciebie pakietu, a to nie daje ci prawa do rozwiązania umowy.

 

3) klauzule, które pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, natomiast przyznają takie prawo przedsiębiorcy.

 

Przykład:

Zawarłeś na czas nieokreślony umowę  na dostarczanie gazet do domu. W umowie jest zapis, zgodnie z którym  przedsiębiorca może ją wypowiedzieć w ciągu dwóch tygodni, zaś tobie takie uprawnienie nie przysługuje.

 

 

Podstawa prawna: 

art. 385-385 3    Kodeksu cywilnego

art. 23a-23d, art. 99a-99f ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  

art. 47945   kodeksu postępowania cywilnego