null

Jak i gdzie sprawdzić organizatora turystyki?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zanim zdecydujesz się na zakup imprezy turystycznej, sprawdź czy biuro, które oferuje wyjazd, działa legalnie. Każdy marszałek województwa prowadzi rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystyki w danym województwie. Dokumenty i dane zbierane przez marszałków wprowadzane są do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W CEOTiPT w każdej chwili możesz sprawdzić:

  • czy organizator twojego wyjazdu jest do niej wpisany– jeżeli umowę zawierasz przez agencję turystyczną, zapytaj kto jest organizatorem wyjazdu, ponieważ obowiązek rejestracji ciąży tylko na organizatorze oraz pośredniku, nie ma natomiast ewidencji agentów,
     
  • czy organizator rzeczywiście prowadzi działalność – czy nie została ona zawieszona, bądź też czy nie jest prowadzone postępowanie o wykreślenie biura z rejestru.

W CEOTiPT możesz sprawdzić również, czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz swoich klientów, jaka jest wysokość tego zabezpieczenia oraz okres obowiązywania. W CEOTiPT nie są natomiast publikowane dokumenty finansowe organizatora, takie jak np. sprawozdania finansowe.

W ramach CEOTiPT prowadzony jest również rejestr przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru oraz rejestr przedsiębiorców wykreślonych z rejestru z urzędu i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. W tych rejestrach możesz sprawdzić, czy biuro podróży nie zostało wykreślone z rejestru lub też ukarane zakazem prowadzenia działalności, a jeżeli tak – to przez jaki okres obowiązuje zakaz.

 

Podstawa prawna:
art. 2 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

rozporządzenie  Ministra  Sportu i Turystyki  z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych