null

Jak czytać faktury za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Korzystanie z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków związane jest z koniecznością uiszczania stosownych opłat na podstawie wystawianych faktur. Niestety, dla wielu z nas ich odczytanie jest bardzo utrudnione. Sprawdź zatem, jakie wyróżniamy rodzaje faktur za wodę i odprowadzanie ścieków oraz jakie opłaty składają się na ostateczną kwotę w nich wyrażoną. Przykładową fakturę znajdziesz tutaj.

Rodzaje faktur:

 • Faktura za usługę zaopatrzania w wodę – wystawiana jest na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę, w jej ramach przedsiębiorca nalicza opłaty za wskazany przez wodomierz główny pobór wody oraz opłatę abonamentową
 • Faktura za usługę odprowadzania ścieków – wystawiana jest na podstawie umowy o odprowadzanie ścieków, w jej ramach nalicza się opłatę abonamentową oraz opłatę za odprowadzone ścieki na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku na podstawie średniej normy zużycia wody.
 • Faktura za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków – taka faktura może być wystawiona, tylko i wyłącznie, na podstawie umowy obejmującej obie w/w usługi, w takiej sytuacji przedsiębiorstwo wystawia dla nich jedną wspólną fakturę.
  Każda z wyżej opisanych faktur może pojawić się w dwóch następujących postaciach:
 • Faktura szacunkowa (prognozowana) – jest to faktura wystawiana na podstawie przewidywanej (prognozowanej) wielkości zużycia wody/ilości odprowadzanych ścieków; przedsiębiorstwo może w ramach umowy ustalić z odbiorcą system prognozowanego rozliczania.
  Faktura rozliczeniowa – faktura wystawiana jest na podstawie rzeczywistej wielkości zużycia wody/ilość odprowadzanych ścieków w ustalonym w umowie okresie rozliczeniowym.

Rodzaje opłat

Opłaty wynikające z rozporządzenia taryfowego:

 • cena wody wyrażona w zł/m3
 • opłata abonamentowa – stała opłata za dostarczenie wody
 • cena za odprowadzanie ścieków wyrażona w zł/m3
 • cena za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową
 • opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków
 • opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, jaka wynika z kosztów przeprowadzenia prób technicznych nowo wybudowanego przez odbiorcę przyłącza

Opłaty ustawowe:

 • koszty budowy przyłącza wodociągowego,
 • koszty budowy studni wodomierzowej,
 • koszty przyłącza kanalizacyjnego
 • koszty pomieszczenia na urządzenie pomiarowe
 • koszty zainstalowania, nabycia oraz utrzymania urządzenia pomiarowego.

Konieczność uiszczania opłat stałych
Pamiętaj, że nawet jeżeli nie pobierasz wody w danym okresie rozliczeniowym, w dalszym ciągu jesteś zobowiązany do ponoszenia stałych opłat abonamentowych, które są podstawą do wystawienia faktury.

Podstawa prawna:

art. 20, 23, 24, 26 i 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody