null

Jak czytać faktury za dostarczanie paliw gazowych i energii elektrycznej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Otrzymując fakturę za pobraną energię często zastanawiasz się czy widniejąca na niej kwota do zapłaty jest naliczona prawidłowo.

Sprawdź zatem, jakie wyróżniamy rodzaje faktur za energię oraz jakie opłaty składają się na ostateczną kwotę w nich wyrażoną.

 

Rodzaje opłat:

Opłaty za energię

cena energii (energia czynna) – opłata za zużytą energię wyrażona w zł/kWh, jej wysokość zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

pozostałe opłaty – są to opłaty nie podlegające zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pojawiają się najczęściej jako opłata handlowa, abonamentowa czy też manipulacyjna

Opłaty za usługę dystrybucji

opłata abonamentowa – stała opłata wyrażona w zł/miesiąc, związana jest z kosztami uzasadnionymi ponoszonymi w związku z dokonywaniem odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz ich kontrolą

opłata jakościowa – związana jest z kosztami utrzymania właściwych parametrów energii; jest uzależniona od ilości kWh pobranej energii (zł/kWh)

opłata przejściowa – stała opłata (zł/miesiąc) związana jest z kosztami likwidacji długoterminowych kontraktów, wobec gospodarstw domowych zależy od rocznego zużycia energii

opłata sieciowa/przesyłowa stała – stała opłata (zł/miesiąc), związana jest ze stałymi kosztami utrzymania oraz funkcjonowania sieci dystrybucyjnych

opłata sieciowa/przesyłowa zmienna/czynna – opłata związana z kosztami dystrybucji energii, jest ona uzależniona od ilości pobranej energii (zł/kWh)


Rodzaje faktur:

Faktura za świadczenie usług dystrybucyjnych – wystawiana jest na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Opłaty za usługi dystrybucyjne obejmują: opłatę jakościową, opłatę przesyłową (sieciową) stałą, opłatę przesyłową (sieciową) czynną (zmienną), opłatę przejściową, opłatę abonamentową.

Faktura za sprzedaną energię – wystawiana jest na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej lub gazu zawartej ze sprzedawcą energii. Opłaty za sprzedawaną energię, obejmują przede wszystkim opłatę za energię czynną oraz opłatę handlową (abonamentową). Na podstawie umowy sprzedawca może uwzględnić tutaj również inne opłaty za pozostałe świadczone przez siebie usługi oraz związane z tym koszty administracyjne.

Faktura za sprzedaną energię oraz świadczenie usług dystrybucyjnych – taka faktura może być wystawiona, tylko i wyłącznie, na podstawie umowy kompleksowej. Obejmuje ona opłaty zarówno za sprzedaż energii, jak również opłaty dystrybucyjne.

Każda z wyżej opisanych faktur może pojawić się w dwóch następujących postaciach:

Faktura szacunkowa (prognozowana) – wystawiana na podstawie przewidywanej (prognozowanej) wielkości zużycia energii. Jeżeli okres rozliczeniowy przyjęty w umowie jest dłuższy niż jeden miesiąc (np. odczyt licznika dokonywany jest raz na pół roku),  przedsiębiorstwo może w ramach umowy ustalić z odbiorcą system prognozowego rozliczania. Rozliczenia wystawione na podstawie takich szacunków muszą być weryfikowane rzeczywistym odczytem licznika, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Faktura rozliczeniowa – wystawiana na podstawie rzeczywistej wielkości zużycia energii w ustalonym w umowie okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest wystawić taką fakturę przynajmniej raz do roku.

Przykładową fakturę wraz z objaśnieniami znajdziesz tutaj.

 

Konieczność uiszczania opłat stałych

Pamiętaj!
nawet jeżeli nie pobierasz energii w danym okresie rozliczeniowym, w dalszym ciągu jesteś zobowiązany do ponoszenia stałych opłat, które są podstawą do wystawienia faktury.
 

 

Podstawa prawna:
art. 45a ustawy Prawo energetyczne
§ 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
rozdział 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi