null

Informacje ogólne.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Korzystanie ze zbiorowej komunikacji komunalnej, tzw. komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, trolejbusy, metro) jest w dzisiejszych czasach bardzo popularne, w szczególności
w większych miastach w Polsce. Dzięki temu możesz oszczędzić czas i pieniądze. Kwestie dotyczące zarówno twoich, jak i przewoźnika praw i obowiązków zostały uregulowane w szczególności w ustawie Prawo przewozowe, w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz w uchwałach rady miasta lub powiatu.

Jednym z podstawowych obowiązków przewoźnika jest podanie do publicznej wiadomości (w sposób zwyczajowo przyjęty) ustalonych lub stosowanych przez niego taryf lub cenników. Konsument ma prawo do informacji o cenach biletów, przysługujących ulgach, itd.

Ponadto cennik opłat lub taryfa są podawane do publicznej wiadomości na dworcu, a w każdym środku transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej oraz w transporcie drogowym znajduje się wyciąg z cennika opłat lub taryfy, przy czym cennik opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinien także zawierać ceny biletów ulgowych.

W regulaminie przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym określa się w szczególności warunki obsługi podróżnych, warunki odprawy oraz przewozu osób i bagażu, a także wskazuje się podmiot właściwy do przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji.

Na dworcu znajduje się dostępny do wglądu pasażera regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, a w środkach transportu znajduje się wyciąg z tego regulaminu.

Podstawa prawna:
art. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2015.915);

art. 46 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym