null

informacja dot. postępowania grupowego przeciwko BZ WBK S.A.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

Miejski Rzecznik Konsumentów jako Reprezentant Grupy konsumentów informuje o możliwości przyłączania się osób zainteresowanych do postępowania grupowego przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A.

W związku z prowadzonym przez Kancelarię „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kancelaria DT”) pozwem grupowym, z powództwa  Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Mieście Stołecznym Warszawie,  przeciwko Kredyt Bank S.A. (obecnie: Bank Zachodni WBK S.A., dalej: „BZ WBK” lub „Bank”) dotyczącym umów kredytowych denominowanych (waloryzowanych) kursem franka szwajcarskiego (CHF)

informujemy o planowanym terminie przyłączania kolejnej grupy zainteresowanych konsumentów („III Tura”) do pozwu grupowego:

1. postępowanie grupowe przeciwko bankowi BZ WBK prowadzone jest przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pod sygnaturą akt: I C 976/17;

2. obecnie w postępowaniu uczestniczy ok. 600 konsumentów;

3. z założeniami i celem pozwu grupowego można zapoznać się na stronie internetowej pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl w zakładce „Podstawowe założenia pozwu”;

4. w pozwie mogą uczestniczyć konsumenci – kredytobiorcy, którzy zawarli z Kredyt Bank S.A. (obecnie: BZ WBK) umowy o kredyt denominowany (waloryzowany) kursem franka szwajcarskiego (CHF);

5. zgłoszenia należy kierować do Kancelarii DTprocedurę składania i przyjmowania zgłoszeń, a także wysokość wynagrodzenia i innych kosztów szczegółowo przedstawiono na stronie głównej pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl, z zastrzeżeniem terminów podanych poniżej;

6. planowany termin zgłoszenia III Tury do Sądu to druga połowa stycznia 2018 roku;

7. uwzględnienie zainteresowanych osób w planowanej III Turze wymaga zachowania następujących terminów:

  • w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. (włącznie) należy przesłać Deklarację Wstępną (do pobrania na stronie pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl) oraz uiścić opłatę wstępną (Deklaracja Wstępna może być składana pisemnie bezpośrednio w Kancelarii DT lub pocztą elektroniczną jako zeskanowana wersja wydrukowanego i podpisanego dokumentu na adres e-mail: pozewbzwbk@dt.com.pl);
  • po wstępnej ocenie na podstawie Deklaracji Wstępnej Kancelaria przekaże drogą elektroniczną informację o dalszych potrzebnych dokumentach. Od otrzymania tej informacji osoby zainteresowane powinny złożyć w Kancelarii DT wymagane dokumenty w terminie 2 tygodni. Dokumenty powinny być przekazane w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie i, co do zasady, obejmują:
    a/ oświadczenie o przystąpieniu do grupy zgodnie z wzorem przesyłanym przez Kancelarię DT w odpowiedzi na Deklarację Wstępną;
    b/ umowa o świadczenie usług prawnych przez Kancelarię DT na rzecz Członka Grupy;
    c/ dokumentacja kredytowa – przede wszystkim umowa kredytu, aneksy, posiadane regulaminy;
    d/ dowód uiszczenia wynagrodzenia Kancelarii DT oraz kwoty depozytu w wysokości podanej na stronie pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl;

8. Kancelaria DT zastrzega, że osoby, które zgłoszą chęć udziału w pozwie grupowym, a które nie dostarczą wymaganych dokumentów we wskazanych powyżej w p. 3 terminach, mogą nie zostać objęte III Turą.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania grupowego przeciwko BZ WBK dostępne są na stronie pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl.

Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: pozewbzwbk@dt.com.pl.