null

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – wprowadzenie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało ukształtowane jako odrębne postępowanie mające charakter wezwania do zapłaty, w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Istotą tego postępowania jest obniżenie jego kosztów, uproszczenie i przyspieszenie procesu przez skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty. W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wytoczenia powództwa. Sądem właściwym, prowadzącym to postępowanie jest sąd elektroniczny tzw. e-sąd, jeden dla całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania pozwanego. Sądem tym jest Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie. Zatem inaczej niż w tradycyjnym postępowaniu, w którym sądem właściwym jest co do zasady sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkanie.

Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, podobnie jak w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie twierdzeń powoda. Nakaz może wydać również referendarz sądowy.

Wydany nakaz zapłaty ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu i jest on doręczany pozwanemu za pośrednictwem poczty w formie wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym kodem nakazu składającym się z dwudziestu znaków. Kod ten umożliwia sprawdzenie istnienia i zapoznanie się z treścią elektronicznego nakazu zapłaty w systemie teleinformatycznym e-sądu, bez konieczności posiadania konta w tym systemie. Razem z wydrukiem weryfikacyjnym nakazu zapłaty pozwany otrzymuje treść złożonego przez powoda pozwu oraz pouczenie, zawierające m. in. informacje o sposobie zaskarżenia otrzymanego nakazu zapłaty oraz indywidualny kod dostępu do elektronicznych akt sprawy.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym obowiązuje zasada, iż powód komunikuje się z sądem wyłącznie w drodze elektronicznej, zaś pozwany może wedle własnego wyboru komunikować się z sądem drogą elektroniczną lub drogą tradycyjnego pisma procesowego. Jeśli pozwany zdecyduje się złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w formie elektronicznej, to forma ta pozostanie już wyłącznym sposobem komunikowania się z sądem. Od tego momentu nie będzie już możliwe składanie pism procesowych w formie papierowej.

Wybór elektronicznej formy komunikacji z e-sądem jest możliwy pod warunkiem posiadania aktywnego konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu oraz dysponowaniem ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

Podstawa prawna:

art. 505[28] - art. 505[37] kodeksu postępowania cywilnego