null

Działania firmy windykacyjnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wbrew temu, co twierdzą pracownicy windykacji, nie mają oni żadnych szczególnych uprawnień podczas wykonywania działań windykacyjnych. Przymusową egzekucją może zajmować się tylko i wyłącznie komornik, działający jako funkcjonariusz publiczny. Podstawą działań komornika jest prawomocny wyrok sądowy opatrzony tzw. klauzulą wykonalności.

W przeciwieństwie do komorników, firmy windykacyjne to przedsiębiorcy specjalizujący się 

w odkupywaniu długów i ściąganiu zaległych wierzytelności – także tych przedawnionych. Mogą one podejmować takie same działania jak ty, jeśli pożyczysz pieniądze koledze i nie otrzymasz ich zwrotu w umówionym terminie. 

Firma windykacyjna może zatem kierować do ciebie wezwania do zapłaty, wezwania do zawarcia ugody, negocjować warunki spłaty zadłużenia. Wszystkie te działania mogą być wykonywane w granicach prawa oraz zasad współżycia społecznego. Jeśli natomiast dłużnik nie zapłaci firmie windykacyjnej zaległości polubownie – pozostaje jej jedynie skierowanie sprawy na drogę sądową. Firma windykacyjna nie może więc wystawić nakazu zapłaty, zająć twojego wynagrodzenia za pracę lub ruchomości, np. sprzętu AGD.

Niedozwolone jest zastraszanie, nękanie ani naruszanie miru domowego i dóbr osobistych dłużnika. Oznacza to, że pracownicy windykacji nie mogą wejść do domu bez twojej zgody, nękać cię ciągłymi telefonami, informować osób trzecich o stanie twojego zadłużenia (np. poprzez wywieszanie kartek na klatce schodowej), kontaktować się z pracodawcą czy też ujawniać twoich danych osobowych. 

Jeśli firma windykacyjna nęka cię telefonami, a pracownicy próbują cię zastraszyć lub obrażają – nie musisz kontynuować takiej rozmowy. Poprzestań na oficjalnej korespondencji pisemnej. Warto skierować do firmy oficjalne pismo wzywające do zaniechania naruszeń dóbr osobistych czy też zaprzestania nieuczciwych praktyk pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Możesz domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego.

 

Niezgodne z prawem działania firmy windykacyjnej możesz zgłosić:

• Generalnemu Inspektoratowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w sytuacji naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak ujawnianie twoich danych osobom trzecim,

• Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w kwestii praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,

• Policji – w przypadku uporczywego nękania, naruszenia miru domowego.

Jeśli stałeś się dłużnikiem takiej firmy, przede wszystkim zweryfikuj treść otrzymywanych pism, w tym wysokość roszczenia. 

 

PAMIĘTAJ!

Do firm windykacyjnych często trafiają wierzytelności przedawnione, więc sprawdź, czy możesz podnieść zarzut przedawnienia. 

 

Nierzadko firmy windykacyjne naliczają nieuzasadnione lub zawyżone opłaty za podejmowane czynności, co nie jest dozwolone. Przedsiębiorca może domagać się zwrotu kosztów rzeczywiście poniesionych w celu wyegzekwowania należności. Możesz zakwestionować opłaty za czynności niewykonane (np. opłaty za pisma, które do ciebie 

nie zostały faktycznie wysłane), nieuzasadnione (np. wysłanie kilku wezwań do zapłaty tego samego dnia albo po dokonaniu przez ciebie spłaty zadłużenia), a także zakwestionować ich wysokość (np. 30 zł za SMS, 200 zł za wizytę pracownika w domu dłużnika). 

 

 

Podstawa prawna:

art. 23, 385 [1], 448 Kodeksu cywilnego

art. 3, 4 ust. 1, 5, 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

art. 190a Kodeksu karnego

art. 107 Kodeksu wykroczeń