null

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to uproszczona procedura przekazania najbliższym środków zgromadzonych na rachunku po śmierci właściciela rachunku. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić na piśmie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty określonej kwoty pieniężnej z rachunku wskazanym przez siebie osobom:

- małżonkowi,

- wstępnym (rodzicom, dziadkom, pradziadkom itd.),

- zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom itd.),

- rodzeństwu.

Zgodnie z powyższym dyspozycja może być wydana tylko na rzecz najbliższych krewnych.

 

Przykład:

Pan Jan wydał w banku dyspozycję wypłaty środków po swojej śmierci: w wysokości 10 000 zł swojej wnuczce, w wysokości 10 000 zł wnukowi, 20 000 zł swojej córce i 30 000 zł swojej żonie. Na rzecz ww. osób wymienionych mogły zostać wydane dyspozycje wkładem na wypadek śmierci. 

 

Osoby nieuprawnione, jak. np. rodzeństwo cioteczne, stryj, sąsiadka czy przyjaciel nie otrzymają wypłaty środków, pomimo wydania takiej dyspozycji.

 

Przykład:

Pani Barbara dowiedziała się, że sąsiadka w podziękowaniu za opiekę złożyła w banku dyspozycję wkładem na wypadek śmierci wskazując panią Barbarę jako uprawnioną do otrzymania kwoty 35 000 zł. Pani Barbara jako sąsiadka nie jest jednak uprawniona do otrzymania tych środków, ponieważ nie spełnia podstawowej przesłanki, jaką jest odpowiedni stopień pokrewieństwa.

 

Dyspozycji może być kilka. Kwota wypłaty bez względu na ilość wydanych dyspozycji nie może jednak być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana przez posiadacza rachunku. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma wydanych dyspozycji przekracza ww. limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. Wypłacone środki nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku. Jeśli zmarły wydał taką dyspozycję na twoją rzecz, nie musisz przedstawiać dokumentów spadkowych. Wystarczy, że przedstawisz akt zgonu, dokumenty potwierdzające swoją tożsamość i właściwe pokrewieństwo ze zmarłym.

Bank ma także obowiązek przy zawieraniu umowy rachunku poinformować w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości wydania takiej dyspozycji i wskazać, jakie osoby mogą z takiej dyspozycji skorzystać. Po uzyskaniu przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

 

 

Podstawa prawna:

art. 56a, 59a, 59b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe