null

Drugi pozew zbiorowy z udziałem rzecznika konsumentów przed Sądem

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Alexey Klementiev

W dniu 28 lutego 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie w III Wydziale Cywilnym odbyło się posiedzenie w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów jako reprezentanta grupy 35 konsumentów, przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

Sąd postanowił dopuścić sprawę do rozpoznania w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w pełni przychylając się do argumentacji przedstawionej przez pełnomocnika strony powodowej.

Po uprawomocnieniu się tego postanowienia Sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego, a po ustaleniu ostatecznego składu grupy sprawa zostanie rozpoznana merytorycznie. 

Pozwana Spółdzielnia zawarła z Członkami Grupy umowy o budowę lokali i miejsc postojowych w ramach jednej inwestycji. Konsumenci domagają się od Spółdzielni odszkodowania w związku z pobraniem naliczonej waloryzacji (w postaci odsetek ustawowych) oraz zwrotu odsetek karnych pobranych od nieterminowych wpłat waloryzacji. Członkowie Grupy zostali obciążeni kwotami waloryzacji na podstawie postanowienia umowy. Postanowienie to zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt XVII AmC 1782/09.

Naliczanie przez Spółdzielnię waloryzacji było więc bezpodstawne, bowiem opierało się na niedozwolonym postanowieniu umownym, które zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. nie wiązało konsumentów. W ocenie rzecznika, w świetle obowiązującego prawa roszczenia Członków Grupy są uzasadnione.