null

Dokument gwarancyjny.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Gwarancja udzielana jest w formie tzw. oświadczenia gwarancyjnego (może to być np. karta gwarancyjna, ale może być np. obietnica złożona w reklamie).

W oświadczeniu gwarancyjnym wyszczególnione są po polsku, w sposób jasny i zrozumiały:

  • właściwości rzeczy, na którą udzielono gwarancji,
  • obowiązki gwaranta w sytuacji, gdy rzecz gwarantowanych właściwości nie ma (np. gwarant naprawi rzecz w ciągu miesiąca, wymieni rzecz na nową),
  • prawa kupującego w sytuacji, gdy rzecz gwarantowanych właściwości nie ma (np. po dwóch nieskutecznych naprawach kupujący ma prawo żądać nowej rzeczy, na czas naprawy może żądać towaru zastępczego),
  • czas trwania gwarancji - jeśli gwarant nie podaje czasu trwania gwarancji to wynosi ona dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu
  • terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej (np. na terytorium Unii Europejskiej),
  • informacja o tym, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
  • nazwa i adres gwaranta.

Jednak, nawet jeśli gwarant nie podaje wszystkich wymienionych wyżej informacji, a oświadczył w jakikolwiek sposób, że udziela gwarancji na daną rzecz, to brak tych informacji nie pozbawia cię uprawnień gwarancyjnych.

Dokument gwarancyjny, podobnie jak wszystkie inne dokumenty niezbędne do korzystania z kupowanej przez ciebie rzeczy (np. instrukcję obsługi), wydaje ci sprzedawca i to on ma obowiązek sprawdzenia numerów fabrycznych, plomb i innych zabezpieczeń, które mają znaczenie dla twoich uprawnień z gwarancji. 

Jeśli nie otrzymałeś od sprzedawcy dokumentu gwarancyjnego,  ale gwarancja została udzielona w formie oświadczenia (np. w reklamie lub na opakowaniu, na którym jest napis "Gwarancja 3 lata!"), masz prawo zażądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancyjnego, który określa szczegółowo zasady gwarancji, na papierze lub innym trwałym nośniku (np. na dysku przenośnym).

Zanim zdecydujesz o złożeniu reklamacji wadliwej rzeczy z tytułu gwarancji, zapoznaj się dokładnie z jej warunkami i porównaj te warunki z twoimi prawami wynikającymi z rękojmi.

 


Podstawa prawna:
art. 577-581 Kodeksu cywilnego