null

Czym są nieuczciwe praktyki rynkowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorę wobec ciebie - konsumenta - jest nieuczciwa, jeżeli:
jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i jednocześnie
w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić twoje zachowanie rynkowe:
przed zawarciem umowy dotyczącej produktu,
w trakcie jej zawierania lub
po jej zawarciu.

Oznacza to, że na skutek praktyki przedsiębiorcy podjąłeś albo mogłeś podjąć decyzję, której byś nie podjął, gdyby przedsiębiorca nie dopuścił się w stosunku do ciebie takiej nieuczciwej praktyki.

Przy ocenie, czy przedsiębiorca zastosował nieuczciwą praktykę rynkową brane jest pod uwagę każde jego działanie lub zaniechanie, w tym sposób postępowania, składane przez przedsiębiorcę oświadczenia lub stosowane przez niego informacje handlowe (w szczególności reklama i marketing), które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształcają lub mogą zniekształcić twoje zachowanie.

Ocena jest dokonywana także biorąc pod uwagę ciebie i twoje predyspozycje – czy jako przeciętny konsument (a więc osoba dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna), mimo wszystko podjąłeś decyzję, której byś nie podjął, gdyby przedsiębiorca nie zastosował w stosunku do ciebie nieuczciwej praktyki rynkowej. Chodzi o taką praktykę przedsiębiorcy, na skutek której osoba gorzej poinformowana, podatna na podejmowanie pochopnych decyzji (przykładowo osoba chora, dziecko), podjęłaby niekorzystną dla siebie decyzję z uwagi na postawę przedsiębiorcy.  Jest to jednocześnie o taka praktyka przedsiębiorcy, na skutek której osoba ostrożna, dobrze poinformowana podjęłaby  niekorzystną dla siebie decyzję na skutek praktyki przedsiębiorcy. Wtedy uznaje się, że jest to praktyka nieuczciwa.

Stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych jest zakazane. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może ich stosować wobec ciebie.

Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności:
a) praktykę rynkową, która  wprowadza cię w błąd
b) praktykę rynkową kwalifikowaną jako praktyka agresywna.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
art. 24-28, art. 100, 106  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów