null

Czy operator może naliczyć ci kary za nieterminowy zwrot sprzętu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mogą się zdarzyć takie sytuacje, że rozwiążesz z operatorem telekomunikacyjnym umowę, ewentualnie umowa ta wygaśnie na skutek upływu terminu (przykładowo: umowa jest zawarta na 24 miesiące i upłynął ten okres) i nie zwrócisz sprzętu operatorowi w terminie, który jest przewidziany w umowie na zwrot sprzętu. Chodzi przykładowo o zwrot dekodera, który umożliwiał ci odbiór telewizji kablowej.

W takich sytuacjach umowy często przewidują obowiązek zapłaty kary umownej za nieterminowy zwrot sprzętu. Możesz być obciążony taką karą, nawet, jak zwrócisz sprzęt, ale później, niż to przewiduje umowa.

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, oceń, czy postanowienie uprawniające do nałożenia kary umownej za nieterminowy zwrot sprzętu może zostać uznane za niedozwolone postanowienie umowne, przesłanki oceny zostały omówione tutaj. Jest bardzo dużo postanowień dotyczących takiej sytuacji wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych, który znajdziesz tutaj. Sprawdź, czy klauzula w twojej umowie jest taka, jak wpisana do rejestru.

Jeżeli nakładana na ciebie kara umowna jest wysoka, odbiegająca od wartości sprzętu, którego nie oddałeś, istnieje duże prawdopodobieństwo, że postanowienie jest niedozwolone, a więc nie wiąże cię. Za niedozwolone postanowienia umowne uznaje się bowiem takie, które nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej. Tak samo negatywnie będzie oceniona klauzula, która nakłada na ciebie obowiązek zapłaty kary za nieterminowy zwrot sprzętu bez względu na przyczynę, która spowodowała niezwrócenie sprzętu w terminie. Przecież mogą to być sytuacje, które są całkowicie niezależne od ciebie, za które nie odpowiadasz, na przykład biuro, w którym sprzęt miałeś zwrócić było w ostatnim dniu terminu zamknięte z powodu choroby personelu.

Podstawa prawna:

art. 56-80, art. 104-108 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne