null

Czy masz prawo żądania przeniesienia usługi tv, telefonicznej i internetowej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Masz prawo zwrócenia się do operatora telekomunikacyjnego o przeniesienie usługi telewizji. Równocześnie operator nie ma obowiązku przeniesienia twojej usługi w inne miejsce.

Przeniesienie nastąpi na zasadzie porozumienia twojego z operatorem telekomunikacyjnym. Przede wszystkim zależy od istnienia technicznych możliwości przeniesienia usługi telewizji w nowe miejsce u tego operatora.

Inaczej sytuacja jest uregulowana w przypadku telefonu i Internetu (dostępnego poprzez numer telefoniczny). Kwestię przeniesienia numeru telefonicznego w inne miejsce w ramach usług tego samego operatora, jak i przeniesienia numeru do innego operatora regulują bowiem przepisy prawa.

Możesz zmienić operatora telefonii stacjonarnej lub komórkowej zachowując dotychczasowy numer telefonu czyli przenosząc ten numer do innego operatora.

Aby przenieść numer telefonu do innego operatora powinieneś podjąć następujące działania:

  1. Złożyć na piśmie wniosek o przeniesienie numeru. Wniosek składa się do wybranego przez ciebie nowego operatora. Operatorzy mają przygotowane wzory wniosków, warto z takiego wzoru skorzystać.
  2. Do wniosku możesz dołączyć pisemne pełnomocnictwo dla nowego operatora, które spowoduje, że nowy operator w twoim imieniu przeprowadzi czynności formalne związane z przeniesieniem numeru, na przykład wypowie umowę z dotychczasowym operatorem.
  3. Do wniosku musisz załączyć pisemne oświadczenie, w którym wskażesz, czy umowa z dotychczasowym operatorem ma być rozwiązana przy zachowaniu okresu wypowiedzenia, czy też nie. Jeżeli wybierzesz tą drugą możliwość musisz złożyć oświadczenie, że poniesiesz konsekwencje finansowy tej decyzji, to znaczy uiścisz opłatę dotychczasowemu operatorowi w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, ewentualnie zwrócisz ulgę, jeżeli umowa została zawarta w promocji. Wzór takiego oświadczenia wynika z przepisów prawa.

Po złożeniu wniosku nowy operator ma czas na jego rozpatrzenie.

W przypadku telefonów stacjonarnych wynosi on:

  • 1 dzień roboczy, jeżeli wniosek składasz osobiście w punkcie obsługi klienta nowego operatora,
  • 14 dni roboczych, jeżeli wniosek składasz w inny sposób.

W przypadku telefonów komórkowych wynosi on:

  • 6 godzin roboczych, jeżeli wniosek składasz osobiście w punkcie obsługi klienta nowego operatora,
  • 3 dni robocze, jeżeli wniosek składasz w inny sposób.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zawierasz umowę z nowym operatorem.

Przeniesienie numeru następuje nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wskazanego w umowie o świadczenie usług jako dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego operatora.

Przeniesienie numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż:

  • 3 godziny w porze nocnej pomiędzy godziną 000 a 300 – w przypadku telefonu komórkowego, lub
  • 24 godziny, liczone od określonego w umowie z nowym operatorem dnia rozpoczęcia świadczenia tych usług – w przypadku telefonu stacjonarnego, chyba że, wyrazisz w umowie zgodę na dłuższą przerwę, określając czas jej trwania.

PAMIĘTAJ!
Nie pobiera się opłat za przeniesienie numeru do nowego operatora. Przeniesienie numeru wiąże się jednak z wypowiedzeniem umowy, która łączy cię z dotychczasowym operatorem. Możesz ją rozwiązać przy zachowaniu terminu wypowiedzenia albo bez zachowania terminu wypowiedzenia. W takim przypadku jesteś obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu operatorowi w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy. Poza tym, jeżeli wypowiadasz umowę zawartą w promocji, dotychczasowy operator może zażądać od ciebie zwrotu przyznaje ci ulgi obliczonej proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.

Podstawa prawna: