null

Co się dzieje z rachunkiem bankowym po śmierci jego właściciela?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Umowa rachunku bankowego zawarta na użytek prywatny, nie związany z działalnością gospodarczą ulega rozwiązaniu:

- z dniem śmierci posiadacza rachunku albo

- z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat. Taką dyspozycją nie jest oczywiście postanowienie umowne o automatycznym odnowieniu umowy. 

Pomimo wygaśnięcia umowy, uważa się ją za wiążącą aż do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie. 

Od dnia wygaśnięcia rachunku do dnia wypłaty środków osobie posiadającej do nich tytuł prawny, środki podlegają również waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Co to oznacza w praktyce? O śmierci posiadacza rachunku, powinieneś poinformować bank, przedstawiając odpis aktu zgonu. Bank także ma pewne obowiązki w tym zakresie. Jeżeli od wydania ostatniej dyspozycji na rachunku bankowym minęło 5 lat, bank musi wystąpić o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy właściciel rachunku żyje. 

Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, bank również ma obowiązek wystąpić o udostępnienie danych z rejestru PESEL w celu ustalenia, czy posiadacz rachunku żyje.

W przypadku śmierci właściciela rachunku bank ma obowiązek wypłacić z rachunku kwotę kosztów pogrzebu osobie, która zorganizowała pochówek. Nie musi być to osoba spokrewniona ze zmarłym. Jeśli przedstawiła odpowiednie rachunki, może domagać się zwrotu kosztów pochówku - ceremonii kościelnej, pochówku na cmentarzu, stypy - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Wypłacona kwota nie wchodzi w skład spadku po zmarłym.

 

Przykład:

Przyjaciółka pani Teresy nie miała bliskiej rodziny. Po jej śmierci to pani Teresa zajęła się organizowaniem pochówku. Po pogrzebie zgromadziła wszystkie faktury i udała się do banku z żądaniem zwrotu wydatków na pochówek. Bank ze środków zgromadzonych na rachunku zmarłej dokonał wypłaty na konto wskazane przez panią Teresę.

 

Środki zgromadzone na rachunku wchodzą w skład spadku, chyba że zostały objęte dyspozycją na wypadek śmierci. Do spadku nie wchodzi bowiem kwota wypłaty na podstawie takiej dyspozycji. Pozostałe środki wchodzą w skład spadku po zmarłym i podlegają dziedziczeniu.