null

Co powinno zawierać rozstrzygnięcie reklamacji?

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Odpowiedź powinna zawierać w szczególności uzasadnienie faktyczne i prawne (chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z twoją wolą) oraz wyczerpującą informację na temat stanowiska przedsiębiorcy ze wskazaniem odpowiednich warunków umowy oraz imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska. Jeśli twoja reklamacja została uznana, odpowiedź powinna także określać termin jej zrealizowania, nie dłuższy niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi, zgodnie z art. 9 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

Jeśli reklamacja została odrzucona, powinieneś także otrzymać pouczenie o sposobie odwołania się od otrzymanej odpowiedzi, skorzystania z mediacji lub sądu polubownego lub innej formy polubownej, jeśli instytucja finansowa taki tryb przewiduje, możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a także skierowania sprawy na drogę sądową, na podstawie art. 10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  

Przedsiębiorca rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Może dostarczyć odpowiedź pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

 

 

Podstawa prawna:

art. 5, 9, 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym