null

Banki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych. Działalność bankowa jest rygorystycznie uregulowana przepisami prawa z uwagi na swój charakter. Zasady tworzenia i działania banków określają przepisy prawa bankowego. Utworzenie banku wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Samo określenie bank jest zastrzeżone wyłącznie dla banków, nie może się nim posługiwać inna instytucja, jak np. firma pożyczkowa. Wykaz banków działających w Polsce znajduje się na stronie internetowej KNF. Banki podlegają ścisłemu nadzorowi KNF. 

 

Wyłącznie banki mogą wykonywać zastrzeżone czynności bankowe, czyli: przyjmować wkłady pieniężne płatne na żądanie lub w oznaczonym terminie, prowadzić rachunki wkładów i inne rachunki bankowe, udzielać kredytów, gwarancji bankowych, emitować bankowe papiery wartościowe, przeprowadzać bankowe rozliczenia pieniężne. Ponadto udzielają pożyczek, wykonują operacje czekowe, świadczą usługi płatnicze, przechowują papiery wartościowe, udzielają poręczeń, udostępniają skrytki sejfowe, skupują i sprzedają wartości dewizowe. Tym samym banki mogą oferować usługi finansowe zastrzeżone wyłącznie dla banków, jak i pozostałe. Co istotne, depozyty bankowe są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku niewypłacalności banku. Fundusz gwarantuje wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności wynikających z czynności bankowych o równowartości w złotych 100 000 euro. Ponadto banki są zobowiązane są do zachowania tajemnicy bankowej. 

 

 

Podstawa prawna:

art. 2, 3, 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe

art. 2 ust. 1, 5, 17, 19, 20, 24, 35 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji