null

Automatyczne przedłużanie umów.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zdarza się, że operatorzy telekomunikacyjni stosują automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę. Praktyki takie są kwestionowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako niezgodne z prawem i niekorzystne dla konsumentów.

Najczęściej mechanizm polega na tym, że umowa zawarta na czas określony roku lub dwóch lat ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny roczny lub dwuletni okres. Abonenci, którzy chcą zrezygnować z nowego kontraktu, zobowiązywani są do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie, np. co najmniej 30 dni przed upływem pierwotnie zawartej umowy.

Taka praktyka wymusza na tobie pamiętanie o konieczności i podjęcie w odpowiednim czasie w przyszłości działań zapobiegających przedłużeniu umowy. Ogranicza również możliwość rezygnacji z usług. Jest to działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami i z tego powodu niezgodne z prawem.

Według Prezesa UOKIK przedsiębiorca powinien zapewnić ci możliwość podjęcia świadomej decyzji dotyczącej przedłużenia umowy na kolejny czas określony, informując cię o upływającym terminie i ewentualnie przedstawiając nową ofertę.

Zdarza się, że Prezes UOKiK wydaną przez siebie decyzją nakłada na operatora za stosowanie opisanej wyżej praktyki karę finansową.  Przykład stanowi decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegatura w Krakowie, nr RKR-52/13 z 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z którą Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, bezprawne, godzące w interesy konsumentów działania polegające na stosowaniu w regulaminie usług telekomunikacyjnych postanowienia o treści: „Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na kolejny taki sam czas określony, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy.”, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206).

Niekiedy operatorzy telekomunikacyjni stosują praktykę przedłużania umowy, ale w taki sposób, który nie jest niekorzystny dla konsumentów. Przykładowo konsument może już zawierając umowę zdecydować, czy chce, aby umowa ulegała automatycznemu przedłużaniu na kolejne okresy, czy nie albo rozwiązanie umowy w przedłużonym okresie nie wiąże się z ponoszeniem przez konsumenta dodatkowych kosztów, np. w postaci kary umownej. Takie praktyki, które nie wiążą się z ponoszeniem przez konsumentów dodatkowych kosztów i z tego względu najczęściej nie są kwestionowane przez Prezesa UOKiK.

Podstawa prawna:

art. 56-80, art. 104-108 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne

Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r.