null

Rozliczenie w związku z odstąpieniem od umowy o dostęp do telewizji i internetu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
chłopiec z laptopem

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela porad i interweniuje w wielu sprawach warszawiaków poczynając od sporów dotyczących zakupu obuwia, rachunków za energię, zakupu wycieczki, czy nawet zakupu lokalu mieszkalnego. Aby zainteresować Państwa tematyką konsumencką Rzecznik przedstawia życiowe przykłady takich spraw - tym razem sprawa dotyczy rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy o dostęp do telewizji i internetu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

W dniu 1 sierpnia 2019 r. konsumentka zawarła w swoim domu (a więc poza lokalem przedsiębiorstwa) umowę z firmą oferująca dostawę usług telekomunikacyjnych, w tym internetu, do domu położonego na wybudowanym niedawno osiedlu.  Umowa zawarta na warunkach promocyjnych przewidywała jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 99 zł i opłaty abonamentowe w wysokości  119 zł miesięcznie.


Instalacja usługi odbyła się 1 sierpnia 2019 r., przy czym prace instalacyjne wykonane zostały na istniejącym już okablowaniu, położonym w trakcie  budowy osiedla przez dewelopera. Całość prac instalacyjnych trwała nie więcej niż godzinę. Usługa została aktywowana następnego dnia. Po włączeniu telewizji okazało się, że jej jakość nie była zadowalająca: sygnał przerywał, ani obraz ani dźwięk nie były płynne. Pomimo reklamacji i podjęcia próby usunięcia problemu nie udało się doprowadzić do stanu zadowalającego – jakość usługi poprawiła się tylko nieznacznie.

W dniu 12 sierpnia 2019 r. konsumentka odstąpiła od umowy korzystając z prawa przysługującego jej na mocy art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Dostawca uznał skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak wystawił faktury obciążające Konsumentkę opłatą aktywacyjną, opłatą abonamentową za cały miesiąc sierpień i opłatą instalacyjną w wysokości 3.800 zł. 
W rozliczeniu tym Przedsiębiorca naliczył opłatę instalacyjną i abonamentową w regularnej, nie zaś promocyjnej cenie, twierdząc, że odstępując od umowy konsumentka naruszyła warunki promocji.

Konsumentka odmówiła zapłaty tej kwoty, uznając że firma ma prawo domagać się zapłaty jedynie za 11 dni obowiązywania umowy i to po cenach z umowy promocyjnej i odmówiła zapłaty w pozostałym zakresie. Zwróciła się do MRK, który podjął próbę przekonania przedsiębiorcy, że w świetle obowiązujących przepisów jego roszczenia są nieuzasadnione.

Art. 27 u.pk. stanowi, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, a jeżeli skorzysta z tego prawa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli świadczenie usług rozpoczęto na wyraźne żądanie konsumenta jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, przy czym kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Przedsiębiorca pozwał konsumentkę do sądu. W toku postępowania MRK przedstawił pogląd popierający stanowisko konsumentki, a Sąd zgodził się z nim niemal w całości.

Korzystnym dla Konsumentki wyrokiem orzekł, że  przedsiębiorca miał prawo naliczyć:

­- opłatę aktywacyjną, gdyż usługa została w całości wykonana przed odstąpieniem od umowy, jednak po cenie promocyjnej, gdyż to właśnie cena promocyjna była oznaczona w umowie łączącej strony; 
­- opłatę abonamentową, jednak nie w pełnej wysokości, ale w wysokości 11/30 części abonamentu za sierpień i też liczonego po cenie promocyjnej oznaczonej w umowie.


Za nieuzasadnione sąd uznał:

- roszczenie dot. opłaty instalacyjnej z uwagi na to, że przedsiębiorca nie poinformował konsumentki o konieczności jej uiszczenia, ale też ze względu na to, że prace, za które konsumentka miała uiścić opłatę instalacyjną zostały wykonane jeszcze przed zawarciem między stronami umowy, w ramach przygotowania do świadczenia usług na terenie osiedla.


•    wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe z dnia 11 maja 2021 r. sygn. akt I C 475/20 utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 4 listopada 2021 r. sygn. akt IV Ca 1648/21.