null

Światowy Dzień Konsumenta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika świat

W dniu 15 marca przypada Światowy Dzień Konsumenta.

15 marca 1962 r. prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy, w przemówieniu przed Kongresem stwierdził, że „konsumenci to my wszyscy”. Wówczas sformułowane zostały podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji.

Do zadań Miasta należy ochrona konsumentów. Wykonuje je Miejski Rzecznik Konsumentów.  Konsumenci korzystają więc z bezpłatnych porad i informacji prawnej. Otrzymują też pomoc w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Rzecznik występuje do przedsiębiorców w imieniu konsumentów, a celem tych wystąpień jest doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem interesu konsumenta, a także wskazanie przedsiębiorcy jego powinności w świetle obowiązującego prawa. Rzecznik w różnych formach wspiera też konsumentów w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.  Przygotowuje konsumentom projekty pozwów, przedstawia sądom swój pogląd w sprawie, wstępuje do postępowania po stronie konsumenta, może też wytoczyć na jego rzecz powództwo.

W ubiegłym roku w Wydziale MRK udzielono ponad 10 tys. porad - telefonicznie, osobiście i na piśmie. Przeanalizowano ok. 2500 wniosków konsumentów, w blisko 1900 sprawach rzecznik wystąpiła do przedsiębiorców. Większość tych wystąpień była skuteczna - przedsiębiorcy weryfikowali swoje stanowiska i uznawali argumenty podniesione przez rzecznika, bądź przedstawiali propozycje zawarcia ugody z konsumentem.  

W 96 przypadkach udzielono konsumentom pomocy na drodze sądowej. Z udziałem rzecznika toczyło się 78 spraw przed sądami, w tym 20 spraw wszczętych w latach poprzednich.

Szereg spraw zakończyło się pozytywnymi dla konsumentów wyrokami, np.

  • Sąd potwierdził, że przedsiębiorca telekomunikacyjny podszywający się pod dotychczasowego dostawcę stosował nieuczciwe praktyki rynkowe w procesie pozyskiwania klientów, tj. wobec 56 konsumentów,  na rzecz których rzecznik wytoczył powództwo,  
  • Sąd poparł apelację rzecznika uznając, że niedopuszczalne jest pobieranie przez pośrednika organizującego przewóz przesyłki kurierskiej dodatkowych opłat za tzw. „dużą paczkę” - bez właściwej weryfikacji wymiarów przesyłki.
  • Sprzedaż podrobionego iPhona – rzecznik wystąpiła do sądu przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy domagając się zwrotu ceny zapłaconej za towar pozbawiony cech przedstawianych w ofercie, sąd w wyroku w całości uwzględnił to żądanie.
  • Sądy wydały kilka nakazów zapłaty na rzecz konsumentów, którzy odstępowali od umów o świadczenie usług medycznych w formie pakietów zawieranych na tzw. pokazach

Wachlarz problemów zgłaszanych przez warszawskich konsumentów jest nieograniczony. Przeważają  spory powstałe w związku z reklamowaniem wad wszelkich towarów - zarówno tych drobnych jak odzież czy obuwie, jak też urządzeń elektronicznych, sprzętów agd, mebli czy samochodów. Ponadto konsumenci wskazują na szereg nieprawidłowości w świadczeniu praktycznie każdego rodzaju usług.  

Na rynku systematycznie pojawiają się nowe formy sprzedaży, nowe rodzaje usług. Zdarzają się przedsiębiorcy, którzy dla szybkiego zysku wykorzystują niewiedzę konsumentów odnośnie swoich praw i nakłaniają do zawierania niekorzystnych transakcji. Konsumenci mogą się przed tym ustrzec.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed zawarciem umowy warto skorzystać z porady w Wydziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów.