null

Wakacje czas zacząć!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
hotel z basenem

Wakacje to czas wypoczynku, wycieczek i podróży. Życząc wszystkim udanych wyjazdów Miejski Rzecznik Konsumentów zaprasza do przeczytania mini poradnika dotyczącego usług turystycznych.

Imprezy zorganizowane

 

Co to jest impreza turystyczna?

Impreza turystyczna to pakiet, co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program traktowany, jako całość i objętych wspólną ceną, pod warunkiem, że usługi te obejmują przewóz, noclegi pobytowe i trwają ponad 24 godziny albo program przewiduje zmianę miejsca pobytu. 

Główną cechą imprezy turystycznej jest to, że jeden przedsiębiorca odpowiada za wykonanie każdej usługi turystycznej wchodzącej w jej skład, a objętej jedną ceną. 

Skorzystanie z imprezy turystycznej wiąże się z zawarciem umowy o organizatorem, czyli biurem podróży. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z konkretnej oferty warto sprawdzić organizatora turystyki i uważnie przeczytać warunki umowy. 

Czy wiesz z kim jedziesz?

Sprawdź przedsiębiorcę w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT).

Pomocną stroną internetową może też być dla Ciebie System Rejestrów Publicznych w Turystyce. Znajdziesz tam kilka rejestrów, w których możesz sprawdzić obiekty hotelarskie i podmioty świadczące usługi turystyczne.  

Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług turystycznych?

Umowa powinna zawierać: 

- dane osoby reprezentującej organizatora turystyki lub pilota wycieczki, 

- nazwę podmiotu, który zapewnia ochronę na wypadek niewypłacalności,  

- informację o prawie do przeniesienia uprawień i przejęcia obowiązków przez podróżnego, 

- wymagania specjalne dotyczące świadczonej usługi, na które strony umowy wyraziły zgodę, 

- informację o procedurach wewnętrznych dotyczących rozpatrywania skarg i metod pozasądowych rozwiązania sporów, 

- informację, że podróżny ma obowiązek poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej, 

- informacje dot. kontaktu z osobą niepełnoletnią, gdy nie towarzyszy im rodzic ani inna upoważniona osoba, 

- informacje o obowiązkach organizatora turystyki. 

Co zrobić jeśli pomimo zawartej umowy nie możesz jechać?

Możesz bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące Ci z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia pod warunkiem, że osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

Przeniesienie uprawnień z umowy może nastąpić bez zgody organizatora jeśli takie przeniesienie poprzez powiadomienie organizatora nastąpi w rozsądnym terminie, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. Odpowiedzialność solidarną (tj. wspólnie) ponoszą podróżny, czyli Ty i osoba, która przejmuje po Tobie uprawnienia.

W przypadku, gdy nie znajdziesz osoby, na którą możesz przenieść uprawnienia z umowy możesz od umowy odstąpić. Pamiętaj jednak, że organizator może obciążyć cię opłatami za odstąpienie.

Czy organizator może obciążyć podróżnego opłatami za odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej w miejscu pobytu?

Jeśli odstąpienie od umowy wiąże się ze zdarzeniami w miejscu, w którym miała odbywać się impreza turystyczna lub w sąsiedztwie tego miejsca (np. zamachy, epidemia, wybuch wulkanu) przedsiębiorca turystyczny nie powinien obciążyć cię kosztami odstąpienia od umowy. 

Czy organizator turystyki może jednostronnie zmienić umowę?

Organizator turystyczny może jednostronnie zmienić warunki umowy, ale tyko wtedy gdy jednocześnie spełni trzy warunki: zastrzeżono taką możliwość w umowie, zmiana nie jest znaczna, poinformowano o tym podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, a informację tę przedstawiono na nośniku trwałym (np. w postaci wiadomości e-mail). 

Co zrobić gdy stwierdzisz nieprawidłowości podczas pobytu ?

Sprawdź w umowie jak i kogo powiadomić o wszelkich niezgodnościach w trakcie realizacji imprezy. Niezwłocznie powiadom o nich organizatora. Jeśli organizator nie zareaguje na zgłoszenie złóż pisemną reklamację dołączając dowody (np. zdjęcia, filmiki). W reklamacji pisemnej do organizatora możesz żądać obniżenia ceny i zadośćuczynienia. W przypadku gdy w wyniku nieprawidłowego wykonania usługi przez organizatora poniosłeś dodatkowe koszty możesz żądać odszkodowania.

Podstawa prawna:

Art. 4 pkt. 2, art. 43, 44, 45, 47 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych