null

Arbiter Bankowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bankowy Arbitraż Konsumencki  działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze.

Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory pomiędzy konsumentami i bankami – członkami Związku Banków Polskich powstałe po dniu 1 lipca 2001 r., których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota  8000 zł.
Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być również spory pomiędzy konsumentami a bankami nie będącymi członkami Związku Banków Polskich, które złożyły oświadczenie, że poddają się rozstrzygnięciom Arbitra Bankowego i wykonaniu jego orzeczeń.
Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek i innych kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. W przypadku dochodzenia łącznie kilku roszczeń, sumuje się ich wartość.

Wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym następuje na wniosek konsumenta. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien być sporządzony w formie pisemnej. Także wszelkie załączniki do wniosku i pisma procesowe kierowane do Arbitra Bankowego powinny być sporządzane w formie pisemnej. Dokładne wymagania formalne dotyczące wniosku oraz załączników określone są w  Regulaminie Bankowego Arbitrażu  Konsumenckiego.

Składany wniosek powinien być opłacony. Opłatę w kwocie 50 zł przekazuje na rachunek Arbitra Bankowego. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, opłata wynosi 20 zł.

Orzeczenia Arbitra Bankowego są dla banku ostateczne. Bank obowiązany jest wykonać orzeczenie Arbitra Bankowego nie później w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypisu orzeczenia. Natomiast orzeczenia Arbitra Bankowego nie są ostateczne dla konsumenta. Konsument może w celu dochodzenia roszczenia wystąpić z powództwem na drogę postępowania sądowego.


Więcej informacji na stronie internetowej Arbitra Bankowego