null

19 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa o pozwach zbiorowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
nowa ustawa o pozwach zbiorowych

Ustawa reguluje postępowanie cywilne w sprawach, w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju co najmniej 10 osób oparte na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej, jeżeli istotne okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie są wspólne dla wszystkich roszczeń.

Wszczęcie postępowania grupowego nie będzie wyłączało możliwości dochodzenia swych roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły.

Postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy w grupie lub podgrupie. Właściwym do prowadzenia postępowania grupowego będzie sąd okręgowy, rozpoznający sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych.

Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy. Powództwo w takim postępowaniu będzie mogło być ograniczone do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Reprezentantem grupy będzie mogła być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień. W postępowaniu grupowym obowiązywać będzie przymus adwokacko-radcowski.