Wyniki zapytań ofertowych Zamówienia publiczne

Wyróżnione wydarzenia

 • Wynik zapytania ofertowego dot. zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu dwóch tablic pamiątkowych

  Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych dla projektów pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie” oraz „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi”, dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 2020.

 • Wyniki zamówienia dot. usługi biegłego rewidenta 2021

  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami zamówienia pn. Usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji w roku 2021 projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • Wynik zapytania ofertowego:świadczenie usług opiekuńczych i specjalistyczny

  Wynik zapytania ofertowego: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (obejmującym kwartał ulic ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzka), o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).

 • Informacja w sprawie rezygnacji z zamówienia - SW działanie 5.3

  Informacja w sprawie rezygnacji z realizacji zamówienia pn. „Przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014‑2020 do Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.

 • Rezygnacja z realizacji zamówienia - studium wykonalności

  Informacja w sprawie rezygnacji z realizacji zamówienia pn. „Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 • Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania dwóch ekspertyz

  Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 • Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej "Praski kokon"

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.11.2019 r. wpłynęła 1 oferta. Kierując się kryteriami oceny oferty:. 60% - cena. 40% - doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie realizacji superwizji indywidualnej lub grupowej,.

 • Wynik zapytania ofertowego dot. dwóch tablic informacyjnych

  Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.