Miejskie projekty międzynarodowe

Wyróżnione wydarzenia

 • Wynik postępowania na realizację usługi doradczej w projekcie Praski Kokon

  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wdrożenia Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy Kokon (Model Kokon) w ramach trzeciej fazy projektu „Praski kokon” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tryb postępowania: zamówienie poniżej 130 000 złotych Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy, którego ofertę wybrano: Krzysztof...

 • Wstęp

  Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein państwom – członkom Unii Europejskiej. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Fundusze norweskie i Fundusze EOG przyczyniają się do zmniejszania różnic ekonomicznych i...

 • Wstęp

  Podział zgodnie ze źródłami finansowania: Programy operacyjne (projekty z operacyjnych programów krajowych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego); Programy ramowe i inne (projekty z programów ramowych Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz innych międzynarodowych); Fundusze norweskie i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

 • Wstęp

  Projekty ramowe, finansowane bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz realizowane w ramach innych programów międzynarodowych, podzielone według kategorii tematycznych. Zadaniem programów ramowych jest wsparcie obszarów tematycznych takich jak m.in. badania, nauka, innowacje, kultura, infrastruktura oraz edukacja. O środki w ramach tych programów mogą ubiegać się podmioty ze wszystkich krajów członkowskich UE (w przeciwieństwie do programów krajowych i regionalnych, które...

 • Wstęp

  Programy operacyjne koncentrują się na działalności w ramach konkretnego regionu lub wybranego obszaru tematycznego. W ich ramach korzysta się ze środków m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS). To właśnie udział tych funduszy w finansowaniu projektów w m.st. Warszawie jest największy. W perspektywie 2014 – 2020 wyróżniamy następujące programy operacyjne: programy krajowe: Infrastruktura i...

 • Wstęp

  Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa oraz innych programów krajowych, które umożliwiają uzyskanie środków na realizacje projektów.

 • Wstęp

  Baza projektów miejskich zawiera informacje na temat wybranych projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz krajowych (m.in. z budżetu państwa), które były i są realizowane przez m.st. Warszawa oraz jego jednostki w perspektywach finansowych: 2004 – 2006, 2007 – 2013, 2014 – 2020, a także jeszcze przez przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, z wykorzystaniem środków przedakcesowych. W bazie znajdziemy następujące informacje: źródło finansowania; krótki opis...

 • Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/22

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/22 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.