Konkursy partnerskie

Szukamy partnerów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnera/partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do przygotowania i wspólnej realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE lub z innych funduszy zewnętrznych. Konkurs partnerski jest ogłaszany i prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Jak się zgłosić?

Czytelne, wypełnione i podpisane zgłoszenia z propozycją współpracy wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać w okresie trwania naborów wniosków (więcej informacji w zakładce: Aktualne konkursy) na jeden z następujących sposobów:

  • w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym danego konkursu;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym danego konkursu;
  • drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP;
  • drogą elektroniczną poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym danego konkursu.

Ocena złożonych ofert współpracy trwa na bieżąco.

Poniżej znajdą Państwo zakładki, gdzie są zawarte informacje o aktualnie trwających konkursach oraz konkursach archiwalnych.

Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zachęcamy do współpracy!