null

Żłobki na start - Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 829 740,63 PLN

Wkład własny: 2 603 978,06 PLN

Wartość dofinansowania: 10 225 762,57 PLN

Wkład UE: 10 225 762,57 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
Priorytet: 
VIII Rozwój rynku pracy
Działanie: 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Planowany okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.08.2021
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Opis projektu:

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 345 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 345, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 100 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim  i 245 osób bezrobotnych  lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

- Szkolenia podnoszące kompetencje personelu żłobków

- przygotowanie 3 żłobków do bieżącego funkcjonowania

- wyposażenie  i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Cynamonowej

 - wyposażenie  i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Pobożnego

- wyposażenie  i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Łaguny